Kto może dobrowolnie płacić składkę chorobową, a kto nie może jej opłacać nawet gdyby chciał?


4 czerwca 2018 3 min. czytania

Składka chorobowa jest jedną ze składek społecznych. W tym jednak artykule zastanowię się nad tym, za kogo nie opłaca się składki chorobowej?

Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Jak stanowią przepisy w art. 11 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają:

 • pracownicy, z wyłączeniem prokuratorów,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby odbywające służbę zastępczą.

Natomiast dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, takie jak:

 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (z wyłączeniem uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów, do ukończenia 26 lat),
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące,
 • osoby współpracujące z osobami korzystającymi z ulgi na start,
 • osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • duchowni.

Składka chorobowa jest jedną ze składek społecznych. W tym jednak artykule zastanowię się nad tym, za kogo nie opłaca się składki chorobowej?

Za kogo nie opłaca się składki chorobowej?

Nie można opłacać składki chorobowej za osobę, która nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Przykładowo nie można opłacać składki chorobowej za osobę wykonującą dzieło, gdyż nie podlega ona obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.
Ponadto ubezpieczeniu chorobowemu nie podlegają:

 • posłowie i senatorowie pobierający uposażenie oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego,
 • osoby pobierające stypendium sportowe,
 • osoby pobierające stypendium słuchaczów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
 • osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy,
 • osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • osoby pobierające stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,
 • żołnierze niezawodowymi pełniący czynną służbę wojskową,
 • osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierający zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • osoby pobierające świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osoby pobierające zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osoby pobierające wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,
 • osoby pobierające świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,
 • członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu