Bitcoiny są coraz popularniejsze, w związku z tym coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorca chce wypłacić wynagrodzenie w bitcoinach z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia/o dzieło. W dzisiejszym wpisie analiza tematu.
wynagrodzenie w bitcoinach
Bazę wiedzy o bitcoinach i rozliczaniu podatku z obrotu kryptowalutami znajdziesz tutaj

Wynagrodzenie w bitcoinach – umowa o pracę

W myśl art. 86 § 2 kodeksu pracy wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.
Bitcoiny nie są środkami płatniczymi prawnie uznanymi na terytorium Polski, dlatego też wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę nie może zostać w całości wypłacone w bitcoinach.
W myśl art. 12 ust.  1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
A zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o PIT wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.
Wobec tego należy mieć uwadze to, że obliczając zaliczkę na podatek dochodowy do wynagrodzenia wypłacanego w środkach pieniężnych należy doliczyć wynagrodzenie w części wypłaconej w bitcoinie.
Część wynagrodzenia wyrażoną w bitcoinie, traktowanym na gruncie PIT jako prawo majątkowe, należy określić w wartości pieniężnej na podstawie cen rynkowych.

Wynagrodzenie w bitcoinach – umowa zlecenie/o dzieło

Kodeks cywilny w odniesieniu do umowy zlecenia/umowy o dzieło nie przewiduje takich restrykcji, jak opisane powyżej, przy określeniu sposobu wynagrodzenia. W konsekwencji możliwe jest określenie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia/o dzieło wyłącznie w bitcoinach.
Zgodnie z cytowanym już wyżej art. 11 ust. 2 ustawy o PIT  wynagrodzenie wyrażone w bitcoinie, traktowanym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako prawo majątkowe, należy określić w wartości pieniężnej na podstawie cen rynkowych.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt. 3 jeżeli przedmiotem świadczeń z tytułu umowy zlecenia/o dzieło nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.
Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy zleceniodawca powinien również uwzględnić koszty uzyskania przychodu.  Możliwe są następujące scenariusze przy obliczaniu kosztów uzyskania przychodów:

  • standardowe – 20% koszty uzyskania przychodów,
  • autorskie – 50% koszty uzyskania przychodów – jeżeli zleceniobiorca w ramach umowy stworzył utwór w rozumieniu prawa autorskiego, oraz
  • brak kosztów uzyskania przychodów, jeżeli kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł (wówczas należy zapłacić zryczałtowany 18% podatek dochodowy.