Kiedy pracownikowi należy się wynagrodzenie przestojowe? Ile ono wynosi?


29 września 2019 3 min. czytania

Kiedy mamy do czynienia z przestojem w pracy? Czy każdemu pracownikowi należy się wynagrodzenie przestojowe? W jakiej wysokości wypłacane jest wynagrodzenie przestojowe? Na jakimi poziomie będzie wynagrodzenie postojowe w 2018 roku?

Pojęcie przestoju

W przepisach nie ma określonego pojęcia przestoju, zatem należy odnieść się do innych źródeł. W jednym z komentarzy do ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy pojawiają się informacje, że przestój jest nieplanowaną, przejściową, aczkolwiek nieograniczoną czasowo przerwą w wykonywaniu pracy spowodowaną zaburzeniami w funkcjonowaniu zakładu powstałymi wskutek niedających się przewidzieć okoliczności. 

Natomiast zdaniem SN o przestoju można mówić wyłącznie w przypadku, gdy przyczyny zaburzeń w funkcjonowaniu zakładu pracy mają charakter techniczny lub organizacyjny. Przeszkody te nie mogą mieć podłoża ekonomicznego, gdyż ograniczenie produkcji wywołane zmniejszeniem popytu na wyroby nie stanowi przestoju w rozumieniu art. 81 kodeksu pracy – uchwała SN z 16.10.1992 r. (I PZP 58/92, OSNC 1993, Nr 6, poz. 95, s. 24).

Przyczynami przestoju mogą być na przykład :

  • awarią urządzeń,
  • przerwą w dostawie prądu, wody, Internetu,
  • warunki atmosferyczne,
  • brakiem narzędzi do wykonywania pracy lub odpowiedniej odzieży roboczej.

Wynagrodzenie przestojowe

Wynagrodzenie przestojowe

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania, pensja za ten czas wynosi 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2018 minimalna wysokość wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2100 zł brutto, zatem 60% z tego kwoty to 1260 zł brutto.

Wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje.

Pod pojęciem pracownika oczywiście należy rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę – art. 2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy.

Wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przy pracach uzależnionych od tych warunków, jeżeli przepisy prawa pracy tak stanowią. W razie powierzenia pracownikowi na czas takiego przestoju innej pracy, przysługuje mu co do zasady wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę.

Powierzenie innej pracy

Pracodawca zamiast wypłaty wynagrodzenie za czas przestoju, może zastosować jeszcze inne rozwiązanie, a mianowicie może zdecydować się na powierzeniu pracownikowi innej pracy. Za jej wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia postojowego. Natomiast jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, przysługuje wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu