Pensja pracownika to koszt uzyskania przychodu. Jak poprawnie go zaksięgować?


23 maja 2016 2 min. czytania

Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi u przedsiębiorcy stanowi koszt jego działalności.

Wynagrodzenie pracownicze w KPIR

Zgodnie z ust. 12 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zamieszczonych w załączniku numer 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wynagrodzenia pracowników księguje się w kolumnie 12 KPIR – „Wynagrodzenia w gotówce i w naturze”.

W ustępie tym czytamy również, że wpisu dokonuje się:

  • na podstawie listy płac lub innych dowodów, na których pracownik potwierdza własnym podpisem kwoty otrzymanych wynagrodzeń w gotówce i w naturze – w przypadku wypłaty wynagrodzenia w kasie,

  • na podstawie innych dowodów, np. dowodu potwierdzającego przekazanie wynagrodzenia na rachunek pracownika – jeżeli wynagrodzenie nie jest wypłacane w kasie.

Wynagrodzenie pracownika – jak ująć w Księdze Przychodów i Rozchodów

Moment powstania kosztu z tytułu wynagrodzeń

Art. 22 ust. 6ba ustawy o PIT, brzmi następująco:

” Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.”

W sytuacji gdy przedsiębiorca realizuje wypłaty wynagrodzeń przelewem na rachunek bankowy pracowników, to data sporządzenia listy płac nie ma znaczenia dla ujęcia kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Ważny jest moment dokonania wypłaty wypłaty, czyli postawienie do dyspozycji. Wobec czego data obciążenia rachunku bankowego pracodawcy będzie podstawą do księgowania. Potwierdzi to interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 lipca 2009 r., nr IPPB5/423-198/09-3/MB.

Przykład:

Zgodnie z umową o pracę wynagrodzenie miesięczne pracownika ma być wypłacane najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca.

Wynagrodzenie za marzec zostało wypłacone 30 marca i w tej dacie zostało ujęte w kolumnie 12 KPIR.

Wynagrodzenia za kwiecień zostało wypłacone w dniu 1 maja. Przedsiębiorca w tej dacie może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu