W umowie o pracę zazwyczaj podawana jest kwota brutto wynagrodzenia. Jak w 2017 roku wyliczyć wynagrodzenie netto pracownika? Jak poradzić sobie ze zróżnicowaną kwotą zmniejszającą podatek?

Aby właściwie wyliczyć wynagrodzenie netto pracownika należy zastanowić się nad kilkoma kwestiami. Są to między innymi koszty uzyskania przychodu, kwota zmniejszająca podatek, sposób finansowania składek ZUS płatnych za pracownika. Poniżej rozwiewam wszelkie wątpliwości, co do tych tematów.

Wynagrodzenie pracownika w 2017 roku

MIN

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku wynosi 2000 zł brutto. W przypadku częściowego etatu wylicza się je proporcjonalnie. Na przykład praca w wymiarze ½ daje pracownikowi gwarantowane wynagrodzenie w kwocie 1000 zł. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wynagrodzenia pracownika było wyższe niż minimum.

KUP

Odnosząc się do art. 22 ust. ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych należy pamiętać, że w przypadku pracownika koszty uzyskania przychodu wynoszą :

 • 111,25 zł za m-c, czyli
  • 1335 zł roczne, gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy,
  • 2002,05 zł rocznie, gdy podatnik uzyskuje przychód równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy,
 • 139,06 zł za m-c w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, oznacza to
  • 1668,72 zł roczne, gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy,
  • 2502,56 zł rocznie, gdy podatnik uzyskuje przychód równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy

Składki ZUS

Zobowiązania wobec ZUS w postaci składek pracownika, po części są finansowane ze środków pracownika, a po części ze środków pracodawcy – dokładne informacje zamieszczam poniżej.

Składka

Sposób finansowania

Podstawa prawna

pracownik

pracodawca

emerytalna

9,76 %

9,76 %

art. 22 ust.1 pkt 1 w związku z art. 16 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

rentowa

1,50 %

6,50 %

art. 16 ust. 1b ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

chorobowa

2,45 %

art. 22 ust.1 pkt 3 w związku z art. 16 ust.2 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

wypadkowa

[0,40 %, 8,12 %]

art. 22 ust.1 pkt 4 w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

FP

2,45 %

art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z ust.2 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

FGŚP

0,10 %

art. 9, art. 28 ust.1, art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

zdrowotna

9%

art. 66. ust. 1 pkt 1 lit.a w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Kwota zmniejszająca podatek

Biorąc pod uwagę art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczkę na podatek dochodowy pracownika obniża się o 1/12 z 556,02 zł, czyli 46,33 zł, gdy podatnik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży oświadczenie, o tym że dochody nie przekroczą kwoty 85 528 zł w skali roku. Nowy druk PIT-2 dostępny jest tutaj.

Oświadczenia nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.

Należy też mieć na względzie sytuację taką, że w trakcie roku kwota I progu podatkowego zostanie przekroczona. Wówczas to podatnik – pracownik zobowiązany jest do poinformowania o tym płatnika w formie pisemnego oświadczenia. W takim przypadku płatnik pobiera zaliczki począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie bez pomniejszania o kwotę 46,33 zł.

Zatem w odniesieniu do pracownika możliwe są tylko dwa przypadki – zaliczka na podatek pomniejszana jest o 46,33 zł lub nie pomniejsza się jej w ogóle.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu