Wyliczenie odsetek od zaległości składkowych


11 sierpnia 2017 2 min. czytania

Niekiedy dochodzi do sytuacji, w której płatnik składek spóźni się lub zaniecha odprowadzenia składek do ZUS. Jak prawidłowo dokonać wyliczenie odsetek od zaległości składkowych?

W jakim terminie należy opłacać ZUS?

W art. 47 ust. 1 ustawy o sus ustawodawca określa, że płatnik składek opłaca składki za dany miesiąc nie później niż:

  • do 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie;
  • do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
  • do 15 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników.

W przypadku gdy ostateczny termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, wówczas zgodnie z Art. 12 § 5 ordynacji podatkowej „(…) za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy…”
Wyliczenie odsetek od zaległości składkowych

Wyliczanie odsetek

Płatnik, który nie ureguluje zobowiązań składkowych w terminie zgodnie z Art. 23 ust. 1 oraz Art. 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ma obowiązek uregulować zobowiązania wraz z odsetkami za zwłokę. Wyliczenie odsetek ustala się na zasadach określonych w rozdziale 6, ordynacji podatkowej z wyłączeniem Art. 56 a.
Odsetki od zaległości składkowych nalicza się od dnia następującego po dniu w którym upłyną termin płatności do dnia uregulowania zobowiązania włącznie. Natomiast wysokość odsetek oblicza się według wzoru  określonego przez Ministra Finansów w rozporządzeniu  w sprawie naliczenia odsetek za zwłokę. Zgodnie z § 2 ust. 1 odsetki za zwłokę wynoszą 8% kwoty  zaległości w stosunku rocznym i zaokrągla się je do pełnych złotych. W przypadku gdy końcówka kwoty wynosi mniej niż 50 groszy, kwotę groszy należy pominąć natomiast gdy końcówka wynosi 50 groszy lub więcej należy zaokrąglić kwotę „w górę” do pełnych złotych.
Przykład 1 Płatnik nie odprowadził składek za miesiąc maj w wysokości 10 tys zł, termin płatności składek 16 czerwca (15 dzień ustawowo wolny od pracy), płatnik regulując składki z niem 1 sierpnia powinien:

  • wyliczyć liczbę dni zwłoki – 16 czerwca – 1 sierpnia (47 dni włącznie z 16 czerwca i 1 sierpnia)
  • obliczyć odsetki: 10 000 zł x 47 dni x 0,08 : 365 = 103,01 zł po zaokrągleniu 103 zł
  • dokonać płatności składek wraz z ustawowymi odsetkami, przy czym zapłacona kwota odsetek nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu

W przypadku gdy płatnik zalega z składkami w różnych okresach, odsetki są naliczane odrębnie dla każdego okresu. Natomiast w przypadku uregulowania nieopłaconych składek bez wpłaty odsetek (przykład 1), ZUS zaliczy „przelew” proporcjonalnie na pokrycie zaległości oraz odsetek.
Ważną kwestią jest fakt, że w przypadku gdy wyliczone ustawowe odsetki nie przekroczą wartości 6,60 zł płatnik nie ma obowiązku wpłacania odsetek (Art. 23 ust. 1a ustawy o sus)

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu