Jak wygląda kwestia podatku VAT, gdy przedsiębiorca wykupuje z leasingu pojazd na cele prywatne?

Leasing operacyjny daje przedsiębiorcy możliwość użytkowania przedmiotu leasingu w ramach umowy leasingu. Przedsiębiorca zgodnie z umową ma prawo do wykupu przedmiotu leasingu na warunkach określonych w umowie. Czy wykup samochodu z leasingu, na cele osobiste udokumentowany fakturą „na firmę” powoduję obowiązek naliczenia VAT?

Wykup przedmiotu leasingu

Użytkując pojazd osobowy w leasingu operacyjnym, przedsiębiorcy stają przed decyzją wyboru sposobu wykupu pojazdu. Umowa leasingu może zakładać prawo do wykupu pojazdu „na firmę”, jako wykup prywatny lub wykup na osobę trzecią. Nie zawsze przedsiębiorca chce ująć wykupiony składnik majątku w działalności gospodarczej. Natomiast coraz częściej leasingodawcy ograniczają prawo wykupu przedmiotu leasingu do majątku prywatnego. Bardzo często leasingodawca zastrzega w umowie, że wykup przedmiotu leasingu możliwy jest jedynie „na stronę leasingu”. Wątpliwości co do prawidłowego rozliczenia mogą się pojawić w u czynnych podatników VAT, użytkujących samochód osobowy na podstawie zawartej umowy leasingu operacyjnego. Czy jeżeli przedsiębiorca dokonuje wykupu pojazdu z leasingu, który jest potwierdzony fakturą wystawioną na firmę ma obowiązek rozliczenia go w działalności gospodarczej? Czy ma obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku należnego od wartości pojazdu w związku z niespełnieniem przesłanek z art. 7 ust. 2, tj. dostawy towarów?
Więcej na temat leasingu można znaleźć tutaj.

Wykup samochodu – faktura na firmę

Z taką sytuacją miał do czynienia czynny podatnik VAT, który wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z prośbą o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. W opisanym zdarzeniu przyszłym, przedsiębiorca zaznaczył, że zamierza dokonać wykupu pojazdu, który będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie na cele osobiste. Natomiast umowa leasingu zakłada jedynie prawo wykupu na dane korzystającego (czyli firmę). Zdaniem Wnioskodawcy rozpoczęcie użytkowania pojazdu tylko na cele osobiste podatnika, nie wymaga naliczenia i odprowadzenia podatku VAT, w prowadzonej działalności gospodarczej w związki z niespełnieniem przesłanek dot. dostawy towarów. Zgodnie z artykułem 7 pkt. 2, przez dostawę towarów, rozumie się również:

„przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa,  jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.”

Można więc wywnioskować, że jeżeli podatnik otrzymał fakturę na firmę, od której ma prawo odliczyć część lub całość VAT, przeznaczenie tego składnika na cele osobiste będzie uważane za opodatkowaną dostawę towarów.
Zdaniem podatnika zakup samochodu od firmy leasingowej dokonany z założeniem, że nie będzie wykorzystywany na cele działalności gospodarczej, nie daje prawa do odliczenia podatku VAT na zasadach określonych w art. 86a ustawy o VAT. Dodatkowo jak wskazał wnioskodawca, wykup pojazdu na dane korzystającego, nie ma znaczenia z uwagi na fakt, że podmiot „przedsiębiorca jednoosobowej działalności” jest tożsamy z podmiotem „osoba działającą prywatnie”. Pomimo faktury wystawionej na dane działalności gospodarczej samochód w wydziale komunikacji zostanie zarejestrowany na osobę fizyczną.

Stanowisko Dyrektora KIS

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej  w dn. 15 maja 2018 roku o sygn. 0115-KDIT1-2.4012.231.2018.1.RS, uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Jak zaznaczył Dyrektor KIS w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). Natomiast w ust. 2 powołanego artykułu wskazano, że przez dostawę towarów, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.
Co do zasady, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym, niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane.
„skoro nie będzie przysługiwało Pani prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż – jak wynika z treści wniosku – zamierza Pani dokonać wykupu samochodu osobowego z leasingu z przeznaczeniem na cele osobiste, to nie zostaną spełnione przesłanki z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dla uznania czynności przekazania przedmiotowego pojazdu na ww. cele za odpłatną dostawę towaru. Tym samym nie będzie Pani zobowiązana do opodatkowania tej czynności i odprowadzenia podatku.”
Z przytoczonej interpretacji podatkowej wynika, że bardzo ważnym elementem jest określenie faktycznego przeznaczenia pojazdu. Natomiast sam fakt otrzymania faktury „na firmę” nie nakłada obowiązku rozliczenia podatku VAT w związku z niespełnieniem przesłanek z art. 7 ust. 2.