PIT 8C – dla kogo jest ten druk? Co się w nim rozlicza i w jakim terminie składa?

Koniec roku podatkowego przynosi wiele obowiązków informacyjnych względem urzędów skarbowych. Jednym z nich jest sporządzenie PIT 8C, czyli informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. W tym artykule dowiesz się w jakich przypadkach należy taki formularz wypełnić, komu go przekazać oraz w jakim terminie.

Co wykazuje się na PIT 8C ?

Zgodnie z nazwą dokumentu na PIT 8C wykazuje się:

 • wypłacone stypendia
 • przychody z innych źródeł
 • niektóre dochody z kapitałów pieniężnych

Wypłacone stypendia (art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT)

Chodzi tu o:

 • stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz
 • stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych

Przychody z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o PIT)  

Za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności:

 • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • alimenty,
 • stypendia,
 • dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14,
 • dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17

Wskazany katalog ma charakter otwarty. Oznacza to, że obowiązek wykazania świadczenia może wystąpić także w innych przypadkach.

W informacji nie uwzględnia się przychodów wolnych od podatku na podstawie przepisów ustawy o PIT oraz od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Niektóre dochody z kapitałów pieniężnych (art. 30b ust. 2 ustawy o PIT)
Wykazaniu na informacji podlega:

 • odpłatne zbycie papierów wartościowych,
 • realizacja praw wynikających z papierów wartościowych,
 • odpłatne zbycie pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających,
 • odpłatne zbycie udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
 • objęcie udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część

a także

 • przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i realizacji praw z nich wynikających, które nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Jeśli przychody nie podlegają opodatkowaniu, nie należy ich ujmować w formularzu.Co wykazuje się na PIT 8C _ W jakim terminie należy go złożyć

 

Termin składania

PIT-8C składa się do US podatnika (wg jego miejsca zamieszkania) oraz podatnikowi. W przypadku gdy podatnik nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski,  PIT-8C wysyła się do US właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

PIT-8C należy złożyć podatnikowi do końca lutego roku następującego po danym roku oraz w tym samym terminie do US podatnika w przypadku gdy składa się go za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub do końca stycznia w przypadku składania w formie papierowej.

Opcja papierowej wysyłki PIT-8C jest możliwa tylko dla tych płatników, którzy rozliczają maksymalnie 5 podatników. Biura rachunkowe w ogóle nie mają możliwości wysyłki PIT-8C w formie papierowej do US.