Wszystko o zatrudnianiu pracowników


5 stycznia 2017 3 min. czytania

O czym warto pamiętać przy zatrudnianiu pracowników? Zatrudnienie nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków oraz przepisów z którymi warto się zapoznać. W momencie gdy przedsiębiorca staje się pracodawcą jest odpowiedzialny za rozliczenia PIT oraz ZUS zatrudnionych pracowników, to na nim ciąży obowiązek prawidłowego wyliczenia zaliczki oraz odprowadzenia prawidłowych składek.

Przedsiębiorca który zamierza zatrudnić pracowników powinien zapoznać się z obowiązkami jakim będzie podlegał jako pracodawca. Obowiązki będą uzależnione od rodzaju zawartej umowy oraz ewentualnie od praw jakim podlega pracownik np. renta, grupa inwalidzka.

Kodeks pracy oraz kodeks cywilny w głównej mierze określają obowiązki pracodawcy/zleceniodawcy dodatkowe obowiązki precyzuje ustawa o ubezpieczeniach społecznych i ustawa o PIT

Wszystko o zatrudnianiu pracowników

Obowiązki przed rozpoczęciem wykonywania pracy

Przedsiębiorca jednoosobowej działalności gospodarczej przed dopuszczeniem pracownika do pracy ma obowiązek wysłania pracownika na badania wstępnie, zapewnić przeszkolenie BHP oraz zapoznać z wykonywanymi czynnościami tyczącymi się danego stanowiska. Jeżeli pracownik podejmuje zatrudnienie u pracodawcy na tym samym stanowisku jakie zajmował przed nawiązaniem stosunku pracy a przerwa między umowami nie była dłuższa niż 30 dni wówczas szkolenie BHP nie jest wymagane.

Zgodnie z art. 229 § 4 Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Koszt badań ponosi pracodawca i są przeprowadzane na podstawie wydanego przez niego skierowania.

Prowadzenie szkoleń i zasad BHP oraz badania lekarskie nie jest wymagane dla osób będących w pierwszej grupie pokrewieństwa oraz nie ma zastosowania w przypadku podpisania umowy cywilnoprawnej.

Pracownik a ZUS

Przedsiębiorca jako płatnik składek ma obowiązek zgłosić zatrudnioną osobę do ZUS w terminie do 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, tj. od dnia nawiązania stosunku pracy.

W przypadku zatrudnionego pracownika zgłoszenie obejmuje:

  • składki emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (składki społeczne),
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • FP i FGŚP

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZUS ZUA. W związu z zmianą przepisów każda osoba dla której umowa zlecenia jest jedynym źródłem zatrudnienia, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu ZUS (z wyjątkiem składki chorobowej która jest dobrowolna). Wyjątkiem od tej reguły są zleceniobiorcy uczący się do ukończenia 26 lat.

Pracownik a PIT

Pracodawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji oraz rozliczeń z pracownikami. Do jego zadań należy przygotowanie rachunku do umowy z której wynika jakim potrąceniom jest obarczone wynagrodzenie brutto. Co miesiąc od momentu wypłaty wynagrodzenia pracodawca ma obowiązek odprowadzić pobraną kwotę zaliczki na podatek dochodowy. Na koniec roku należy przesłać informację do US na temat pobranych zaliczek oraz przesłać informację do pracownika/zleceniobiorcy na temat uzyskanych przychodów.

Rozliczenie zaliczek oraz składek ZUS za pracowników

Zaliczki na podatek dochodowy należy przelewać do 20 dnia każdego miesiąca. Za pracownika nie ma obowiązku przesyłania miesięcznych deklaracji PIT-4.

Pracodawca natomiast jest zobowiązany do przesyłania comiesięcznych deklaracji ZUS DRA za pracownika wraz z raportem imiennym do 15 dnia następnego miesiąca.

Wysokość składek ubezpieczeniowych w 2017 r. z tytułu umowy o pracę:

Rodzaj składki

Część finansowana przez pracownika

Część finansowana przez pracodawcę

Suma

Emerytalne

9,76%

9,76%

19,52%

Rentowe

1,50%

6,50%

8,00%

Chorobowe

2,45%

2,45%

Wypadkowe

1,80%

1,80%

Zdrowotne

9%

9%

Fundusz Pracy

2,45%

2,45%

FGŚP

0,10%

0,10%

 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu