Czym jest współczynnik urlopowy? Ile wyniesie w 2019 r.? Kiedy stosujemy współczynnik urlopowy? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

 • Współczynnik urlopowy w 2019 r. wynosi 20,92.
 • Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika, obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika np. 1/2 etatu – współczynnik 10,46.
 • Wskaźnik zależy od liczby dni świątecznych w danym roku i służy do wyliczeni ekwiwalentu urlopowego.

Współczynnik urlopowy

Sposób wyliczania współczynnika na dany rok określa § 19. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
Współczynnik urlopowy:

 • służy do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu,
 • ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym,
 • stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.

Wyliczenie współczynnika urlopowego w 2019 r.

Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.
W roku 2019 r. będą:

 • 52 niedziele,
 • 52 wolne soboty,
 • 10 dni świątecznych przypadających w dni inne niż niedziela:
  • 1 stycznia – Nowy Rok,
  • 6 stycznia – Święto Trzech Króli (sobota – obowiązek oddania 1 dnia wolnego za święto przypadające w sobotę),
  • 2 kwietnia – Drugi dzień Wielkiej Nocy,
  • 1 maja – Święto Państwowe,
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
  • 31 maja – Dzień Bożego Ciała,
  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.
 •  Łącznie 13 dni świątecznych przypadających we wszystkie dni tygodnia.

Wyliczenia są następujące: [365 dni – (52 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 = 365 – 114 : 12 = 20,92.
Zatem w przypadku pracowników pełnoetatowych współczynnik urlopowy w 2019 wyniesie 20,92.

Ile wyniesie współczynnik dla pracownika zatrudnionego na część etatu?

Jak już wyżej zaznaczyłam, w przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu – współczynnik wyliczany jest proporcjonalnie. Współczynnik urlopowy w 2019 roku dla pracownika zatrudnionego na:

 • 1/4 etatu wyniesie 5,23 (1/4 x 20,92),
 • 1/3 wyniesie 6,97 (1/3 x 20,92),
 • 1/2 wyniesie 10,46 (1/2 x 20,92),
 • 3/4 wyniesie 15,69 (3/4 x 20,92).

Współczynnik urlopowy w 2019 r.

Czy współczynnik urlopowy może się zmienić w 2019 r.?

Tak, w trakcie 2019 r. współczynnik urlopowy może się zmienić są bowiem plany ustanowienia nowych dni świątecznych i chodzi tutaj o:

Ekwiwalent urlopowy

Pracownikowi z mocy prawa przysługuje urlop. Natomiast gdy w sytuacji umowa o pracę zostaje rozwiązania lub wygasa, a pracownik ma niewykorzystany urlop, to przysługuje mu rekompensata w postaci ekwiwalentu pieniężnego.
Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się:

 • dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik, a następnie,
 • dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika, a następnie,
 • mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.