Wskaźnik rentowności ROA – jaką rolę odgrywa w analizie rentowności firmy?


21 czerwca 2021 4 min. czytania

Analiza rentowności firmy jest niezbędna, aby przedsiębiorca wiedział, na jakie zyski może liczyć w przyszłości. Choć pojęcia wskaźnik ROA i ROE lub wskaźnik rentowności sprzedaży dla początkującego przedsiębiorcy brzmią obco, analiza rentowności przedsięwzięcia nie jest tak skomplikowana, jak mogłaby się wydawać. 

Marzenia o prowadzeniu własnej firmy często nie pokrywają się z rzeczywistością. Aby uniknąć rozczarowań, już na samym początku należy sięgać po narzędzia, które pokazują, czy warto inwestować w konkretne przedsięwzięcie. Co więcej, osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, powinny na bieżąco kontrolować rentowność przedsiębiorstwa. Analiza i interpretacja wskaźników rentowności pozwala tworzyć długoterminowe plany rozwoju i prognozować spodziewane zyski ze sprzedaży. 

Co to jest wskaźnik ROA?

ROA, czyli wskaźnik rentowności aktywów (ang. return on assets), to jednostka miary wykorzystywana do określania rentowności przedsiębiorstwa. Oblicza się go według następującego wzoru:

ROA = zysk netto aktywa ogółem

Jest on więc stosunkiem osiągniętego przez przedsiębiorstwo zysku netto do wartości majątku firmy (aktywa trwałe i aktywa obrotowe). Otrzymany wynik przedstawiany jest w procentach i odzwierciedla nakłady poczynione w celu osiągnięcia zysku na określonym poziomie. Korzystając z tego wzoru, przedsiębiorca może dowiedzieć się, ile aktywów musiał zainwestować, aby wypracować planowany zysk netto. 

Wskaźnik rentowności ROA to bardzo wiarygodna informacja na temat tego, czy majątek przedsiębiorstwa jest prawidłowo zarządzany. Im wyższa rentowność aktywów, tym stabilniejsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Dlatego ROA brany jest pod uwagę przez banki podczas udzielania kredytów na finansowanie działalności gospodarczej. Jeśli wskaźnik ten przyjmuje wartości ujemne, oznacza to, że przedsiębiorstwo przynosi straty. Wzór na obliczenie ROA można rozwinąć, dodając dodatkowe informacje, wówczas analiza jest bardziej szczegółowa. 

Interpretacja ROA

Jak już wspomnieliśmy, wysoki wskaźnik rentowności ROA wyrażony w procentach jest równoznaczny ze stabilną sytuacją finansową firmy, w której przeprowadza się analizę. Jednak w przypadku ROA nie ma jasno określonej dolnej granicy. Dlaczego? Określając ten wskaźnik, skupiamy się głównie na porównaniu jego zmian w czasie. Z tego powodu to tendencja spadkowa powinna być dla inwestorów sygnałem ostrzegawczym. ROA służy również do porównywania wyników dwóch przedsiębiorstw działających w tej samej branży. Ważne, aby takie zestawienie brało pod uwagę konkurenta, który osiąga optymalne wyniki. Alternatywą dla tego rozwiązania jest porównanie wartości ROA własnego przedsiębiorstwa z jego średnią w danej branży. 

Jaka jest optymalna wartość wskaźnika rentowności aktywów? Przede wszystkim stabilna – ROA utrzymywane stale na poziomie kilkunastu procent świadczy o dobrym planowaniu i prawidłowym zarządzaniu. Jeśli chodzi o wzrosty, to są one mile widziane przez inwestorów. Powinny jednak odbywać się płynnie, a nie skokowo – chociaż wiele też zależy od specyfiki działalności. 

Wskaźniki ROE i ROS 

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa oparta jest na trzech wskaźnikach. Wyżej opisany ROA to jeden z nich. Aby przeprowadzić pełną analizę, trzeba oznaczyć również ROE (wskaźnik rentowności kapitałów własnych) oraz ROS (wskaźnik rentowności sprzedaży). 

ROE (Return on equality) pozwala określić stopę zwrotu, która jest możliwa do uzyskania z inwestycji. Służy głównie inwestorom zainteresowanym lokowaniem pieniędzy w przedsiębiorstwach w danej branży. Analiza ROA i ROE daje pełny obraz sytuacji finansowej firmy. 

Wskaźnik rentowności sprzedaży ROS to stosunek wypracowanego zysku netto do przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży. Obrazuje on poziom zysków z działalności handlowej, a co za tym idzie – pozwala określić opłacalność konkretnych inwestycji. 

Jakie efekty przynosi interpretacja wskaźników rentowności?

Prawidłowe oznaczenie i przeanalizowanie wskaźników rentowności może dać wymierne korzyści. Wiedza na temat tego, jak obliczyć rentowność, przydaje się na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Pozyskane w ten sposób informacje obrazują wpływ decyzji kadry zarządzającej na sytuację finansową firmy. Łatwiej wówczas zauważyć popełnione błędy oraz trafione projekty. Właściwie zinterpretowane wskaźniki rentowności dają możliwość wycofania się z tych inwestycji, które nie przynoszą zysków. Jednocześnie pozwalają skierować działania tam, gdzie stopa zwrotu będzie najwyższa. Analiza rentowności przedsiębiorstwa umożliwia zoptymalizowanie strategii firmy, nadanie jej właściwego kierunku. Mówiąc w dużym uproszczeniu – jesteśmy w stanie stwierdzić, że oznaczenie ROA, ROE i ROS to dobry sposób na zwiększenie zysków firmy. Nie tylko w przypadku dużej spółki, lecz także działalności jednoosobowej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu