Wpłata zaliczki na poczet przyszłych transakcji

Powszechnie obowiązującą praktyką wśród przedsiębiorców jest wpłata zaliczki na poczet przyszłych transakcji. Zaliczka pozwala wyeliminować ewentualne koszty poniesione w celu realizacji zamówienia  lub poprawia płynność finansową przy wykonywaniu wielu transakcji.

Wpłata zaliczki na poczet przyszłych transakcji a VAT

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usług powoduje powstanie obowiązku podatkowego z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.
Co do zasady, oznacza to że podatnik otrzymujące zaliczkę ma obowiązek opodatkować podatkiem VAT otrzymaną kwotę. Podstawę opodatkowania zaliczki  określa się na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.
W myśl tego artykułu jest nią wszystko, co stanowi zapłatę  z tytułu sprzedaży otrzymaną od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mający bezpośredni wpływ na cenę towarów lub usług dostarczanych przez podatnika.
 Wpłata zaliczki na poczet przyszłych transakcji
Oznacza to, że wpłacone zaliczki należy traktować jako kwotę brutto, a zawarty w niej VAT oblicza się metodą „w stu”

Np. Sprzedawca otrzymał na poczet dostawy towarów 2000 zł. Zgodnie z ogólną zasadą towary podlegają opodatkowaniu stawką 23%, kwota podatku wyniesie:
2000 zł x 23/123 = 373,98   Wartość netto wyniesie: 2000 zł – 373,98 = 1626,02 zł

Przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie całości lub części zapłaty nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją otrzymał. Natomiast zgodnie z art. 106f ust. 1 ustawy o VAT, faktura powinna zawiera takie danej jak m.in. dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności:

  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
  • cenę jednostkową netto
  • ilość zamówionych towarów
  • wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku
  • kwoty podatku
  • wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku

Faktura nie powinna natomiast być wystawiona wcześniej niż 30 dnia przed otrzymaniem całości lub części zapłaty, dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi.