Jak wygląda sprawdzanie zasadności zwrotu VAT przez urząd skarbowy?


15 listopada 2017 2 min. czytania

Podatnik, który stara się o zwrot podatku VAT może liczyć się z kontrolą z Urzędu Skarbowego. Jak wygląda weryfikacja zasadności zwrotu przez organ podatkowy? 

Weryfikacja zasadności zwrotu przez organ podatkowy

Podatnik, który w deklaracji rozliczeniowej wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad podatkiem należnym do zwrotu na rachunek bankowy, powinien liczyć się z sprawdzeniem zasadności wykazanego zwrotu. Od stycznia 2017 roku, weryfikacja zasadności zwrotu została uregulowana w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, (…). Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.
weryfikacja zasadności zwrotu
Weryfikacja zasadności zwrotu przez urząd, może obejmować weryfikację rozliczeń przedsiębiorcy, rozliczeń między kontrahentami biorący udział w obrocie towarami lub usługami oraz sprawdzenie zgodności rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji. Dodatkowo zgodnie z art. 87 ust 2c, naczelnik urzędu skarbowego przedłuża podatnikowi termin zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 2, 5a i 6, na podstawie żądania zgłoszonego przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym postępowaniem na okres wskazany w żądaniu, nie dłuższy niż 3 miesiące. Żądanie musi zawierać uzasadnienie.

Termin zwrotu

W przypadku przedłużenia terminu zwrotu. W sytuacji w której podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie zabezpieczenie majątkowe w kwocie wnioskowanego zwrotu. Zwrot będzie dokonywany w ustawowym terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji. Lub w przypadku prawa do 25 dniowego terminu zwrotu, w terminie do 25 dni. Jeżeli podatnik złoży wniosek wraz z zabezpieczeniem w terminie 13 dni przed upływem terminu zwrotu podatku. Zwrot ten zostanie dokonany w ciągu 14 dni od złożenia zabezpieczenia. Jeżeli weryfikacja zasadności zwrotu, wykaże zasadność zwrotu podatku VAT, urząd wypłaca należną kwotę zwrotu wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia jego na raty.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu