Do czego służy druk VAT-ZT? Kiedy i kto go składa? Czy VAT-ZT to samodzielny formularz, czy załącznik?

Dokument VAT-ZT jest załącznikiem do deklaracji VAT-7 lub VAT-7K i składany jest w sytuacji, gdy podatnik wnioskuje o przyspieszony zwrot podatku VAT. Podatnik, który w deklaracji VAT-7(17) lub VAT-7K(11) w polu 67. zaznaczy opcję tak, dołącza do deklaracji także druk VAT-ZZ.

Przy wypełnianiu tego druku podatnik uzupełnia:

 • swój NIP,
 • dane naczelnika urzędu skarbowego, do którego adresowany jest wniosek,
 • rodzaj podatnika,
 • pełną nazwę i REGON lub imię, nazwisko i datę urodzenie (osoba fizyczna),
 • okres za który składana jest deklaracja,
 • kwotę do zwrotu w terminie 25 dni,
 • powód zwrotu podatku,
 • uzasadnienie wniosku.

Na koniec podatnik wpisuje swoje imię, nazwisko, datę wypełnienia wniosku i składa swój podpis.

VAT-ZT

Uzasadnienie wniosku VAT-ZT

Na druku określone są następujące możliwości :

 1. Kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z :
  • a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,
  • b) faktur innych, niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza kwoty 15 000 zł,
  • c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy o VAT i zostały przez podatnika zapłacone,
  • d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.
 2. Kwota podatku naliczonego lub różnica podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji VAT nie przekracza 3 000 zł. 
 3. Podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w art. 87 ust.2 ustawy o VAT.
 4. Podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
  • a) a był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  • b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy o VAT.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu