VAT marża a otrzymana zaliczka


5 lipca 2017 3 min. czytania

Otrzymanie zaliczki na poczet dostawy towaru lub świadczenie usług spowoduje powstanie obowiązku podatkowego względem VAT. Problem pojawia się w rozliczeniu VAT marża a otrzymana zaliczka na poczet dostawy towarów lub świadczenia usług. Jak prawidłowo rozliczyć taką transakcje? 

VAT marża a otrzymana zaliczka

Procedura VAT marża polega na opodatkowania marży stanowiącej różnicy pomiędzy ustaloną kwotą sprzedaży, a kwotą nabycia która jest pomniejszona o kwotę należnego podatku. Wątpliwość dotyczy obowiązku opodatkowania podatkiem VAT kwoty otrzymanej zaliczki jeżeli na dzień jej otrzymania nie znamy dokładnej wartości danego towaru.
W procedurze VAT marża pod pojęciem kwota sprzedaży należy rozumieć całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać od nabywcy lub osoby trzeciej z tytułu dostawy towarów. Do otrzymanej kwoty należy wliczyć otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z daną transakcją. Oraz podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze wraz z kosztami dodatkowymi takimi jak prowizje , koszty opakowań, transport oraz ubezpieczenia którymi zostaje obciążony nabywca.
VAT marża a otrzymana zaliczka
Kwotą nabycia jest to natomiast wartość wszystkich składników wynagrodzenia, które dostawca towaru ma otrzymać lub otrzymał od podatnika. W danej transakcji (np. towary używane), podatnik może wyliczyć marżę dopiero w momencie sprzedaży danego towaru. W momencie gdy jest mu znana różnica wynikająca z całkowitej kwoty, którą zapłaci nabywca towaru, a kwotą nabycia. Natomiast jeżeli nabywca przed sprzedażą danego towaru, uiści zaliczkę, która nie przekroczy kwoty nabycia, wówczas marża nie jest faktycznie znana.

Rozstrzygnięcie przez Organ Podatkowy

Organy podatkowe rozstrzygały podobny problem w odniesieniu do biur podróży. W wydawanych interpretacjach stoją na stanowisku , że w braku możliwości ustalenia faktycznie poniesionych kosztów w momencie otrzymania zaliczki, podatnik zobowiązany jest do opodatkować zaliczkę określając marżę w drodze prognozy. Oznacza to, że należy obliczyć ją uwzględniając przewidywane koszty jakie zostaną poniesione z tytułu świadczonych usług. Natomiast sądy administracyjne stoją na stanowisku, że z tytułu świadczonych usług turystyki obowiązek podatkowy powstaje dopiero w chwili ustalenia marży. W wydanym wyroku z 2016 roku o sygnaturze akt III SA/Wa 2345/15 WSA podkreślił, że w sytuacji gdy nie mamy możliwości ustalenia podstawy opodatkowania (marży) otrzymując zaliczkę, wówczas nie mamy możliwości jej opodatkowania.
VAT marża a otrzymana zaliczka może przysporzyć wielu problemów podatnikom. Odmienne stanowiska organów podatkowych tylko przysparzają problemów w prawidłowym rozliczeniu podatku VAT. Aby uniknąć sporu z organami podatkowymi związanego z opodatkowaniem otrzymanych zaliczek na poczet dostawy towarów, które są opodatkowane procedurą VAT marża, gdy nie jesteśmy w stanie określić kwoty marży, będzie opodatkowanie całej zaliczki przyjmując ją za wartość brutto.
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu