Kiedy należy napisać protokół szkody? Czy za utracony towar trzeba korygować VAT?

W trakcie prowadzenia firmy może się zdarzyć, że towar lub materiały  przeznaczone do sprzedaży ulegną zniszczeniu, zepsuciu lub kradzieży. Takie niespodziewane zdarzenia losowe nie sprawi jednak, że utracony towar przestanie istnieć dla fiskusa. Okoliczności trzeba dobrze udokumentować i zapisać w KPiR.

Utrata towaru ma miejsce, gdy…

Nieprzyjemne niespodzianki mogą spotkać każdego – wydarzenia losowe (pożar, zalanie), wizyta niespodziewanego gościa, który opuści naszą firmę wraz z cennym laptopem lub samochodem (bardziej formalnie: kradzież), bądź uszkodzenie towaru podczas transportu. Skutki określamy mianem strat w towarach i materiałach.

Trzeba sporządzić protokół szkody

Pierwszą czynnością, na której przedsiębiorca powinien się skupić, jest sporządzenie protokołu szkody. Dokument ten musi posiadać kilka podstawowych elementów:

  • dokładny opis okoliczności
  • informację o przyczynie utraty
  • nazwę, ilość i wartość utraconych składników majątku (czynni podatnicy podają wartość netto, nievatowcy brutto)
  • datę i podpisy osób sporządzających protokół.

Tak sporządzony protokół staje się podstawą do wpisania zdarzenia do Książki Przychodów i Rozchodów. Nasze towary zostaną przekwalifikowane na pozostałe koszty.

Musimy zadbać o wykazanie, że nie przyczyniliśmy się do straty

Zaniedbanie ze strony przedsiębiorcy wyklucza możliwość zaliczenia straty do kosztów. Przedsiębiorca może powiększyć koszty tylko wtedy, kiedy szkoda nie powstała z jego winy.

Zeznanie, że nie przyczyniliśmy się do straty

Warto więc załączyć do protokołu wszelkie dokumenty potwierdzające, że nie przyczyniliśmy się do zdarzenia. Może to być np. notatka sporządzona przez policję, straż pożarną lub firmę kurierską, która uszkodziła towar. Kosztem są także wydatki poniesione na likwidację uszkodzonych towarów (złomowanie, utylizacja, transport na wysypisko).

Korekta podatku VAT

Utrata towaru nie powoduje, że musimy korygować odliczony przy zakupie VAT. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że korekta deklaracji VAT nie jest konieczna, jeśli szkoda jest niezawiniona przez przedsiębiorcę. Okoliczności zdarzenia powinny być tak udokumentowane, by nie budziły żadnych wątpliwości co do rzeczywistego charakteru zdarzenia.

Chcesz być na czysto przed urzędami w prosty sposób?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.