Usługi turystyki w procedurze marży


28 grudnia 2017 3 min. czytania

Świadcząc usługi turystyki zgodnie z ustawa o podatku od towarów można skorzystać ze szczególnej zasady ich opodatkowania, polegające na opodatkowaniu marży, stanowiącej wynagrodzenie podatników świadczących usługi turystyki.

Usługi turystyki – podstawa opodatkowania

W myśl art. 119 ust. 1 ustawy VAT podstawę opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży, pomniejszona o kwotę należnego podatku z zastrzeżeniem art. 119 ust. 5 ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli podatnik przy świadczeniu usługi turystyki oprócz nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, cześć świadczeń w ramach tej usługi wykonuje we własnym zakresie, to odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla usług nabytych od innych podatników  dla bezpośredniej korzyści turysty i odrębnie dla usług własnych.
Podstawę opodatkowania usług własnych reguluje art. 29a ustawy VAT, tzn. podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Marża, to różnica między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.
Przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.
Podatnik stosuję procedurę VAT marży bez względu kto nabywa usługę turystyki pod warunkiem, że:

  • działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek,
  • przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

usługi turystyki

Dodatkowy obowiązek ewidencyjny

Podatnicy prowadzący działalność w zakresie turystyki, opodatkowaną w systemie marży , są obowiązani prowadzić ewidencję, która powinna zawierać m.in:

  • dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,
  • wysokość podatku należnego,
  • kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku naliczonego,
  • kwoty wydatkowane na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniego korzyści turysty,
  • kwoty wydatkowane na nabycie towarów i usług od innych podatników przypadających na usługi własne.

Odliczenie VAT

Podatnikom stosującym procedurę marży dla usług turystyki nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty. Przy obliczaniu marży koszty te uwzględnianie są w kwocie brutto.
Jednak należy wskazać, że podatnik ma prawo do obniżenia podatku VAT z innych kosztów, które nie są nabywane bezpośrednio na rzecz turysty np. wynajem powierzchni biurowej, środki trwałe, usługi księgowe i inne.

Stawki VAT

Usługi turystyki opodatkowane są według stawki 23%.
Jednocześnie, jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone zarówno na terytorium Unii Europejskiej, jak i poza nim, to usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 0%, ale tylko w tej części, która jest świadczona poza terytorium Unii. Przy czym należy pamiętać, że ustawodawca nałożył w takim wypadku dodatkowy obowiązek, polegający na posiadaniu dokumentów, potwierdzających świadczenie tych usług poza terytorium Wspólnoty.

Fakturowanie usług turystyki

Podatnicy stosujący dla świadczenia usług turystyki procedurę marży muszą pamiętać o spełnieniu określonych warunków przy wystawianiu faktury. Ponadto na fakturze muszą znaleźć się wyrazy „procedura marży dla biur podróży”.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu