Usługi noclegowe w Polsce sprzedawane przez zagranicznego pośrednika


26 grudnia 2017 2 min. czytania

Coraz częściej wyjeżdżając w delegację krajową, przedsiębiorca może dokonać zakupu usługi noclegowej za pośrednictwem systemu partnerskiego. Na przykład aplikacji oferowanej przez zagraniczne firmy. Czy zakupione usługi noclegowe w Polsce sprzedawane przez zagranicznego pośrednika będą importem usług?

Usługi noclegowe – miejsce opodatkowania

W przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami w tym usług usług zakwaterowania , zgodnie z art. 28e ustawy o VAT, miejscem opodatkowania jest miejsce położenia nieruchomości. Natomiast zgodnie z  art. 31 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE. W sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej:
Usługi świadczone przez pośredników, którzy działają w imieniu i na rzecz innych osób, polegające na pośrednictwie w świadczeniu usług zakwaterowania w sektorze hotelarskim lub w sektorach o podobnej funkcji są objęte zakresem stosowania:

  • art. 44 dyrektywy 2006/112/WE, jeśli usługobiorca jest podatnikiem działającym w takim charakterze. Lub osobą prawną niebędącą podatnikiem uznaną za podatnika, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej;
  • art. 46 tej dyrektywy, jeśli usługobiorca nie jest podatnikiem. Miejscem świadczenia usług przez pośrednika działającego w imieniu i na rzecz osób trzecich jest miejsce, w którym dokonywana jest podstawowa transakcja zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy.

usługi noclegowe
Usługi noclegowe wykonywane we własnym imieniu na rzez osób trzecich, bez względu na status podatnika będą opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości. Korzystając z zagranicznych portali , które ułatwiają odnajdywanie i rezerwowanie interesujących usług noclegowych, podatnik otrzymuje fakturę za usługi noclegowe powiększone o prowizję za pośrednictwo. W danej transakcji firma występuje właściciel portalu dokonuje rezerwacji we własnym imieniu na rzecz osób trzecich.
Jeżeli usługodawcą jest podatnik nieposiadający na terytorium Polski siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności , a usługobiorca jest podatnikiem, o którym mowa a art. 15 ustawy o VAT, należy wykazać import usług. Otrzymanie faktury bez podatku VAT, od zagranicznego kontrahenta za usługi noclegowe, nakłada na podatnika obowiązek rozliczenia podatku VAT w Polsce.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu