Kiedy umowa zlecenia może być uznana za umowę o pracę?

Pracodawcy często starają się zastąpić umowę o pracę umowami cywilnoprawnymi. Czy takie działanie jest dopuszczalne oraz może rodzić konsekwencje dla przedsiębiorcy? Co w sytuacji gdy pracownik wniesie pozew o ustalenie stosunku pracy

Umowy o pracę reguluje kodeks pracy który określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Natomiast umowy cywilnoprawne reguluje kodeks cywilny. W przypadku gdy umowa cywilnoprawna jest wykorzystywana do ukrycia zatrudnienia pracownika i ominięcia norm prawa pracy jest to wykroczenie przeciw prawom pracownika. Wykroczenie to podlega karze grzywny od 1000 zł nawet do 30 000 zł (art. 281 pkt 1 KP).

Umowa zlecenie a ustalenie stosunku pracy

Kiedy umowa o pracę a kiedy zlecenie

Praktycznie wszystko jest uzależnione od charakteru wykonywanej pracy. Rozdział III kodeksu pracy określa „stosunek pracy”, zgodnie z art. 22 § 1 :

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

co więcej:

§1¹. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

Jeżeli więc z charakteru wykonywanej pracy wynika, że pracownik powinien mieć umowę o pracę, może on złożyć pozew o ustalenie stosunku pracy.

Ustalenie stosunku pracy konsekwencje

W przypadku gdy sąd przychyli się do pozwu pracownika pracodawca może ponieść znaczne koszty:

  • należy odprowadzić składki ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z zasadami dla umowy o pracę
  • wypłata różnicy wynagrodzenia w przypadku gdy wynagrodzenie było niższe niż minimalna krajowa
  • wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
  • wypłatę wynagrodzenia za czas czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz wynagrodzenia wynikającego z godzin nadliczbowych
  • karze grzywny oraz ewentualnego dodatkowego odszkodowania

Ustalenie stosunku pracy nadaje pracownikowi prawo do każdego świadczenia które przysługiwało mu zgodnie z kodeksem pracy.

Chwilowe oszczędności z tytułu zastępowania umów o prace inną umową mogą okazać się dość dużym kosztem.