Czym jest ulga na złe długi? Kto i na jakich warunkach może z niej skorzystać? Jak i gdzie ją wykazać? Na co zwraca uwagę podatnikom Ministerstwo Finansów?

Ulga na złe długi – wierzyciel

Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona – art. 89a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

W przypadku ulgi na złe długi wierzyciel ma prawo (a nie obowiązek) do skorygowania VAT.

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Podatnik – wierzyciel ma prawo do korekty, jeśli:

 • dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika VAT czynnego, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
  • wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
  • dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego , postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 • daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Warto pamiętać, że korekta może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.

Wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika. Zgłoszenia dokonuje się na druku VAT-ZD.

Ulga na złe długi

Ulga na złe długi – dłużnik

W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze – art. 89b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

W przypadku ulgi na złe długi dłużnik ma obowiązek skorygowania VAT.

Korekty, nie stosuje się, jeżeli dłużnik:

 • ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności,
 • w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

Ponadto gdy po dokonaniu korekty,  należność zostanie uregulowana, podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o o daną kwotę podatku. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.

Deklaracja

Podatnik – wierzyciel wykazuje VAT 'na minus’ w części C. deklaracji VAT-7/7K i składa VAT-ZD. Natomiast  podatnik – dłużnik ma dla celów uwzględnienia ulgi na złe długi pola 49. i 50 w deklaracji VAT-7(17) i VAT-7K(11).

Komunikat MF

MF na swojej stronie internetowej przypomina przedsiębiorcom o:

 • terminowym regulowaniu należności,
 • korygowaniu podatku naliczonego,
 • skutkach, jakie mogą wyniknąć z nieuregulowania należności.

Resort Finansów wskazuje też na dodatkowe konsekwencje, z jakimi powinien liczyć się podatnik – dłużnik. Chodzi o to, że naruszenie obowiązku korekty VAT należnego może skutkować określeniem przez organ podatkowy prawidłowej wartości podatku naliczonego, a w konsekwencji:

 1. zobowiązania podatkowego,
 2. kwoty do zwrotu,
 3. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, 
 4. ustaleniem dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu