Ulga na złe długi – zmiany od 2019 roku

Ulga na złe długi daje możliwość podatnikowi odzyskania podatku VAT należnego od niezapłaconych faktur. Po więcej szczegółów na temat możliwości skorzystania z takiej opcji zapraszam do wpisu!

 • Po upływie 90 dni od terminu płatności za wystawioną fakturę podatnik może zwrócić się do US o zwrot należnego VAT-u, pod warunkiem, że kontrahent nie zapłacił mu wymaganych pieniędzy.
 • W momencie nieuregulowania należności wynikających z danej faktury z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług w terminie 90 dni od dnia określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest zobowiązany do dokonania korekty odliczonego podatku VAT.

Warunki skorzystania z ulgi na złe długi

Od 1 stycznia 2019 wprowadzone zostały zmiany w rozliczaniu podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności. Zmiana ta dotyczy art. 89a ustawy o podatku VAT.

Zgodnie z ustawą nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Do końca roku 2018 termin ten wynosił 150 dni. Po zmianie podatnik może odzyskać VAT szybciej, bo już po upływie 3 miesięcy. Termin 90 dni dotyczy również dłużnika, który po upływie 3 miesięcy będzie zobowiązany do skorygowania podatku VAT naliczonego z tytułu niezapłaconych faktur.

Warunki, które należy spełnić, aby skorzystać z ulgi na złe długi:

 • dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz czynnego podatnika VAT, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
  – wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
  – dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Zmiany w uldze na złe długi w 2019 roku

ulga na złe długi

Ulga na złe długi – rozliczenie po stronie wierzyciela (sprzedawcy)

Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona – art. 89a ustawy o podatku VAT.

Wierzyciel ma możliwość skorzystania z ulgi na złe długi w momencie, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Dla wierzyciela jest to swego rodzaju prawo, a nie obowiązek do skorygowania podatku VAT.

Podatnik ma prawo do korekty VAT-u w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. W sytuacji, gdy po złożeniu deklaracji podatkowej dłużnik ureguluje należność, niezbędne jest ponowne wykazanie podstawy opodatkowania (lub jej części) wraz z kwotą podatku należnego.

Wierzyciel ulgę na złe dugi wykazuje na deklaracji VAT-7/VAT-7K ze znakiem „minus” w części C deklaracji wraz z załącznikiem VAT-ZD, na którym podajemy dane wierzyciela oraz dłużnika, a także dane dotyczące faktury, której dotyczy ulga (w tym kwoty korekt podstawy opodatkowania i podatku należnego).

Ulga na złe długi – rozliczenie po stronie dłużnika (nabywcy)

W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze – art. 89b ustawy o podatku VAT.

Dłużnik ma obowiązek skorygować podatek VAT w przypadku wystąpienia ulgi na złe długi.

Korekty, nie stosuje się w przypadku, gdy dłużnik:

 • uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności;
 • dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 • w przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

Ulgę na złe długi dłużnik wykazuje na deklaracji VAT-7(19) / VAT-7K(13) w polach 49 i 50.

Zastanawiasz się czy możesz już skorzystać z ulgi na złe długi?

 • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
 • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
 • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór sprawdzonego księgowego

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.