Poszerzone koszty kwalifikowane i zwiększone odpisy z tytułu ulgi B+R


30 marca 2018 3 min. czytania

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, która wprowadza pozytywne zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową.

działalność badawczo-rozwojową
Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, wprowadza regulacje pozytywnie oddziaływujące na prowadzenie działalności o charakterze innowacyjnym i ustanawia korzystniejsze preferencje podatkowe w tym zakresie aniżeli miało to miejsce wcześniej.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową – najistotniejsze zmiany

 1. rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych;
 2. zwiększenie wysokości odliczenia z tytułu ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową;
 3. wprowadzenie ulgi na działalność badawczo-rozwojową dla podmiotów, które posiadają status centrum badawczo-rozwojowego nadany z mocy ustawy z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 4. umożliwia korzystanie z ulgi na działalność badawczo-rozwojową podatnikom działającym na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenie działalności na specjalnej strefy ekonomicznej.

W przypadku rozszerzenia katalogu kosztów kwalifikowanych, to najbardziej istotne są następujące kwestie:

 • w art. 26e ust 2 pkt 1 ustawy PIT ustawodawca wskazał, że za koszty kwalifikowane uznaje się należności i składki na ubezpieczenia społeczne opłacane z tytułu m.in. stosunku pracy, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika – zmiana ta eliminuje wszelkie wątpliwości interpretacyjne występujące w poprzednim stanie prawnym;
 • wprowadzenie do katalogu kosztów kwalifikowanych należności z tytułu umów zleceń i umów o dzieło oraz składek na ubezpieczenia społeczne, oczywiście w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;
 • możliwość odliczenia kosztów zakupu – niestanowiącego środka trwałego – sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnej oraz urządzeń pomiarowych;
 • możliwość odliczenia odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Dla centrów badawczo-rozwojowych poszerzono katalog kosztów kwalifikowanych. Do tego dodatkowego katalogu kosztów kwalifikowanego należą koszty odpisów amortyzacyjnych od budynków, budowli i lokali wykorzystywanych do prac badawczo-rozwojowych oraz koszty ekspertyz i opinii, usług doradczych uzyskanych od osób trzecich. Wysokość kosztów kwalifikowanych od powyższych kosztów ograniczono do 10% przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Warte podkreślenie jest to, że jeżeli tylko część budynku, budowli lub lokalu jest wykorzystywana w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, za koszty kwalifikowane uznaje się odpisy amortyzacyjne w wysokości ustalonej od wartości początkowej budynku, budowli lub lokali odpowiadającej stosunkowej powierzchni użytkowej wykorzystywanej w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do ogólnej powierzchni użytkowej budynku, budowli i lokalu.
Myślę, że najważniejszą zmianą dotyczącą ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową jest podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność badawczo rozwojową. Dla przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego wynosi ona 150%, dla pozostałych 100%. Podwyższenie limitów ma zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w działalność badawczo-rozwojową.
 
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu