Czy zwolnienie ze składek ZUS dotyczy samozatrudnionych? Ile wynosi świadcznie postojowe?

Zobacz jak wypełnić wniosek o zwolnienie:
https://www.infakt.pl/blog/jak-wypelnic-wniosek-do-zus-o-zwolnienie-ze-skladek/

W sobotę rano Sejm przyjął pakiet ustaw tworzących Tarczę Antykryzysową. Dzisiaj na godzinę 15:00 planowane jest posiedzenie Senatu. Z perspektywy przedsiębiorcy najistotniejsza zdaje się być pomoc w przejęciu przez państwo płatności za składki ZUS na 3 miesiące oraz świadczenie postojowe wynoszące 80% minimalnego wynagrodzenia (2080 zł).

W sobotę rano Sejm przyjął pakiet ustaw tworzących Tarczę Antykryzysową. Dzisiaj na godzinę 15:00 planowane jest posiedzenie Senatu. Z perspektywy przedsiębiorcy najistotniejsza zdaje się być pomoc w przejęciu przez państwo płatności za składki ZUS na 3 miesiące oraz świadczenie postojowe wynoszące 80% minimalnego wynagrodzenia (2080 zł).

Przejęcie płatności składek ZUS

  • Zwolnienie z opłacania składek ZUS przez przedsiębiorcę będzie obowiązywać za trzy miesiące tj. marzec, kwiecień i maj 2020 r. Dotyczy przedsiębiorców opłacających składki za siebie i osoby z nimi współpracujące: za pracowników oraz za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług.
  • Zwolnienie jest skierowane do mikroprzedsiębiorców, czyli zatrudniających do 9 pracowników oraz prowadzących własną działalność gospodarczą, którzy prowadzili ją przed 1 lutego 2020 r. Przychód samozatrudnionych, osiągnięty z prowadzenia pozarolniczej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15 681 zł).
  • Przedsiębiorca nie otrzyma zwolnienia jeśli korzysta z dofinansowania do wynagrodzenia, przestojowego lub dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia. Zapis został wykreślony w druku przekazanym do Senatu.
  • Zwolnienie będzie przysługiwało na wniosek (wciąż niedostępny), który należy złożyć nie później niż do 30 czerwca 2020 roku.
  • Zwolnienie z opłacania składek oznacza, że Państwo przejmuje na siebie te zobowiązania, a w związku z tym też pozostaje ciągłość ubezpieczeń

Świadczenie postojowe

  • Dotyczy samozatrudnionych, osób na umowach zleceniach i dzieło.
  • Świadczenie będzie wypłacane na wniosek składany do ZUS w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia (2080 zł). W przypadku podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej, korzystających ze zwolnienia z VAT, świadczenie przysługuje w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia (1300 zł). Świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli ww. osoba nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. 
  • Warunkiem skorzystania przez osoby prowadzące działalność gospodarczą jest uzyskanie przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe o co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i przychód ten nie może być wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej tj. 15 681 zł. Dotyczy to osób które nie zawiesiły działalność gospodarczej. W przypadku osób, które zawiesiły działalności po 31.01.2020 r. również przysługuje im świadczenie, jednak spełniony musi zostać warunek w zakresie osiągniętego przychodu (nie więcej niż 15 681 zł).
  • W zakresie umów cywilnoprawnych świadczenie postojowe przysługuje osobie, która zawarła umowę nie później niż w dniu 1 lutego 2020 r., a jej wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie wynosi nie mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
  • W przypadku, gdy suma przychodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

Więcej informacji o przyjętym projekcie Tarczy Antykryzysowej znajdziecie na tej stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/tarcza