Komu i kiedy przysługuje zwrot podatku VAT? Jak dostać pieniądze szybciej?

Do podstawowy praw czynnego podatnika VAT należy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przedsiębiorca ma także prawo decydować, jak należy rozliczyć nadpłatę podatku VAT. Warto więc wiedzieć jakie są terminy zwrotów podatku i od czego zależą.

Zasady zwrotu podatku VAT

Czynny podatnik VAT co do zasady ma prawo odliczać VAT od faktur dokumentujących koszty ponoszone w prowadzonej działalności gospodarczej. Przed każdym odliczeniem VAT z faktury, przedsiębiorca powinien się upewnić czy sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT. Nadpłata podatku pojawia się w momencie gdy w ciągu całego okresu rozliczeniowego wartość naliczonego podatku VAT przewyższa podatek do zapłaty.

Chcąc ubiegać się o zwrot podatku VAT, podatnik ma obowiązek wykazać w strukturze JPK_V7M lub JPK_V7K:

 • kwotę zwrotu podatku;
 • określić termin zwrotu podatku oraz;
 • sposób dokonania zwrotu

Zwrot podatku VAT nastąpi w jednym z trzech terminów liczonych od dnia złożenia struktury JPK z częścią deklaracyjną. Warto pamiętać, że podatnik ma prawo wnioskować jedynie o zwrot części nadpłaty lub o przeksięgowanie nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe.

Zwrot podatku w terminie 25 dni

Najkrótszym termin zwrotu podatku VAT jest zwrot w terminie 25 dni. 6. Urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. Naliczony podatek VAT wynika z:
  • faktur zakupu, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku płatniczego;
  • innych faktur niż ww. jeżeli łączna kwota pojedynczej faktury nie przekracza 15000 zł;
  • dokumentów celnych, deklaracji importowej czy decyzji wydanej przez organy celne;
  • importu towarów(metoda uproszczona); WNT; świadczenia usług według o.o.; w przypadku, gdy w deklaracji VAT została wykazana z drugiej strony rejestru VAT kwota podatku VAT należnego z tych transakcji,
 2. Kwota nadwyżki VAT z poprzednik okresów rozliczeniowych nie przekracza kwoty 3000 zł, innych faktur niż ww. Dodatkowo łączna wartość pojedynczej faktury z nadwyżki nie przekracza 15000 zł,
 3. Podatnik wnioskujący o zwrot przedłoży w US potwierdzenia zapłat wszystkich ww. faktur zakupu,
 4. Podatnik przed złożeniem wniosku o zwrot był czynnym podatnikiem VAT przez minimum 12 miesięcy. Dodatkowo składał wszystkie deklaracje VAT.

Zwrot podatku w terminie standardowym – 60 dni

O standardowy termin zwrotu podatku wynoszący 60 dni może wnioskować podatnik, który w strukturze JPK wykazał co najmniej:

 1. Opodatkowaną sprzedaż krajową towarów lub usług albo;
 2. Dostawę towarów lub świadczenie usług poza granicami kraju.

Dodatkowo w związku zart. 87 ust. 2a oraz 2b ustawy o VAT, US podczas prowadzenia czynności sprawdzających może wydłużyć standardowy termin zwrotu nadwyżki VAT. Natomiast ta sytuacja ma tylko miejsce, gdy postanowienie zostanie doręczone podatnikowi przed upływem 60-dniowego terminu zwrotu VAT. Przyczyną przedłużenia terminu zwrotu może być m.in. podejrzenia niezgodności lub nieprawidłowości rozliczeń wykazane w strukturach VAT.

Jedną z form utrzymania prawa do standardowego terminu zwrotu podatku jest wniesienie przez podatnika zabezpieczenia majątkowego odpowiadające minimum kwocie zwrotu.

Zwrot podatku w terminie 180 dni

W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym wnioskuje o zwrot podatku VAT:

 1. Podatnik nie dokonywał sprzedaży towarów lub usług opodatkowanej na terenie RP lub;
 2. Nie dokonywał sprzedaży towarów lub usług opodatkowanej poza terytorium kraju

– termin zwrotu podatku wynosi 180 dni. Dlatego zastanawiając się nad wnioskiem o zwrot podatku VAT, podatnik powinien przemyśleć ew. wykazanie jakiejkolwiek sprzedaży. Wówczas będzie mógł skorzystać z terminu standardowego.

Rachunki do zwrotu VAT

Zgodnie z art. 87 ust 2 ustawy o VAT, zwrotu nadwyżki VAT dokonuje się na:

 • rachunek bankowy podatnika w banku, który ma siedzibę na terytorium kraju albo;
 • rachunek podatnika w SKOK albo;
 • wskazany przez podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu.
 • rachunek VAT;