Tarcza Finansowa – pytania i odpowiedzi

Jeśli chcesz złożyć wniosek – zobacz instrukcję.

Czy subwencję z Tarczy Finansowej można łączyć z pozostałymi formami wsparcia z Tarczy Antykryzysowej?

Tak, subwencję z Tarczy Finansowej można łączyć z pozostałymi formami wsparcia, tj. zwolnienie z ZUS, świadczenie postojowe, pożyczka, dofinansowanie do pracowników. W przypadku pomocy publicznej, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800 000 euro. Dotyczy to np. dodatkowych zwolnień z podatku od nieruchomości. Różne rodzaje wsparcia nie mogą być przeznaczane na ten sam cel.

Czy mogę ubiegać się o subwencję jeśli nie zatrudniam pracowników?

Nie, warunkiem ubiegania się o subwencje jest zatrudnianie co najmniej 1 pracownika na umowę o pracę na dzień 31 grudnia 2019 r. w przeliczeniu na pełne etaty. Pamiętajmy, że do liczby pracowników nie jest liczony właściciel firmy.

Zatrudniam osobę na umowę zlecenie. Czy zalicza się ona jako pracownik?

I tak i nie. Jeśli zatrudniamy pracowników wyłącznie na umowie zleceniu, nie możemy wnioskować o subwencję w ramach Tarczy Finansowej. Natomiast jeśli zatrudniamy zarówno pracowników na umowie o pracę, jak i na umowie zleceniu, to przy wyliczaniu wysokości subwencji dla mikrofirm możemy wziąć pod uwagę wszystkich. Należy jednak pamiętać, że zatrudnienie przeliczane jest na pełne etaty. Jeśli zatrudniasz dwie osoby na pół etatu, będą one liczone jako jeden pracownik.

Jaka jest definicja pracownika w Tarczy Finansowej?

W Tarczy Finansowej obowiązują dwie definicje pracownika. Jedna dla ustalenia wielkości naszego przedsiębiorstwa, która w rezultacie określa naszą możliwość skorzystania z Programu. Druga natomiast służy do wyliczenia maksymalnej wysokości subwencji dla mikrofirm.

Definicja pracownika dla ustalenia wielkości firmy?

Pracownikami są osoby zatrudnione na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego,  urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a  także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Przykład: przedsiębiorca ma zatrudnione 2 osoby na pełen etat, 4 osoby na ½ etatu oraz ma zawarte 2 umowy zlecenie. Liczba zatrudnionych do określenia wielkości firmy wynosi 4.

Definicja pracownika dla ustalenia wysokości subwencji?

Za pracowników uznaje się zarówno osoby na umowie o pracy jak i osoby na umowach cywilnoprawnych, za które opłacamy składki społeczne. Przy obliczeniach nie uwzględnia się właściciela. Przykład: przedsiębiorca ma zatrudnione 2 osoby na pełen etat, 4 osoby na ½ etatu oraz ma zawarte 2 umowy zlecenie. Liczba zatrudnionych do wyliczenia wysokości subwencji wynosi 6.

Szukasz biura rachunkowego?

Poznaj nowy standard biura rachunkowego

  • Bez dojazdów do Księgowego
  • Bez papierowych faktur
  • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Jestem wspólnikiem w spółce cywilnej. Czy mogę wnioskować o subwencję?

Tak. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w ramach spółki cywilnej, mogą skorzystać z Tarczy Finansowej.

Moja działalność była zawieszona 31 grudnia 2019 r. Czy mogę wnioskować?

Nie. Przedsiębiorca, który nie prowadził aktywnej działalności 31 grudnia 2019 r. nie może wnioskować.

Moja działalność była zawieszona w 2020 r., jednak obecnie jest odwieszona. Czy mogę wnioskować?

Tak, pod warunkiem, że działalność była odwieszona w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku i zatrudnialiśmy pracownika.

Czym jest spadek obrotów wymagany do złożenia wniosku?

Przez spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Jak wyliczyć spadek obrotów?

Spadek obrotów gospodarczych musi wynieść co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Pierwszym miesiącem po 1 lutego jest marzec. W konsekwencji, jako pierwszy miesiąc, w którym przedsiębiorca odnotował spadek przychodów ze sprzedaży, może zostać wskazany marzec 2020 r. Spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 może zostać porównany do lutego 2020 r. lub do marca 2019 r.

Nie zapłaciłem jeszcze podatku dochodowego za marzec 2020 r., czy mogę wnioskować o subwencje?

Warunkiem skorzystania z subwencji jest, aby firma nie zalegała z płatnościami podatków i składek ZUS na dzień 31 grudnia 2019 r. lub nie zalegała również na dzień złożenia wniosku. Jeśli w jednej z tych dat nie mamy zaległości – spełniamy warunek niezalegania z podatkami.

W jaki sposób mogę zgłosić się o przyznanie subwencji?

Wnioski o subwencje w ramach Tarczy Finansowej przyjmowane są za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Sprawdź, jak złożyć wniosek.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu