Jaki spadek obrotów trzeba wykazać, żeby zakwalifikować się na subwencję z PFR? Czy subwencja jest bezzwrotna?

Od 15 stycznia do 28 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z 45 branż mogą się ubiegać o subwencje z Tarczy Finansowej PFR 2.0. Wnioski dostępne będą po zalogowaniu do naszej bankowości internetowej. O subwencję wnioskować mogą zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i spółki. W przypadku spółek cywilnych wnioski składają wspólnicy. Zobacz regulamin Tarczy Finansowej 2.0.

Warunki do otrzymania subwencji

 1. Prowadzenie działalności w jednej z 45 branż (lista poniżej) na dzień 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. i na dzień złożenia wniosku. WAŻNE: w przeciwieństwie do Tarczy Branżowej kod PKD nie musi być przeważający. W każdej z trzech wskazanych dat musimy posiadać co najmniej jeden wspierany kod PKD.
 2. Co najmniej 30% spadku obrotów. Możemy wybrać, który okres chcemy porównać:
  • kwiecień – grudzień 2020 r. do kwietnia – grudnia 2019 r.
  • październik – grudzień 2020 r. do października – grudnia 2019 r.
 3. Brak zaległości w opłacaniu podatków i składek ZUS na 31 grudnia 2019 r. lub 31 grudnia 2020 r. lub na dzień składania wniosku.

17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
18.12.Z – Pozostałe drukowanie
18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi
49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
74.20.Z – Działalność fotograficzna
77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A – Działalność agentów turystycznych
79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D – Działalność paramedyczna
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – zespół muzyczny
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z – Działalność muzeów
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Tarcza PFR 2.0 dla mikroprzedsiębiorców

Mikroprzedsiębiorcą jest firma, która zatrudnia co najmniej 1 pracownika, ale nie więcej niż 9. Obroty firmy w 2019 roku nie mogą być większe niż 2 mln euro.

Stan zatrudnienia sprawdzamy na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku na tę datę – na 31 lipca 2020 r. Sprawdź definicję pracownika służącą do ustalenia, czy jesteś mikroprzedsiębiorcą.

Wysokość subwencji

Wysokość subwencji zależy od naszego spadku obrotów i liczby pracowników. UWAGA: Definicja pracownika przy wyliczaniu subwencji różni się od pracownika, który wykazuje, czy jesteśmy mikroprzedsiębiorcą. Sprawdź definicję pracownika.

Spadek obrotów o co najmniej 30%: 18 tys. zł na pracownika
Spadek obrotów o co najmniej 60%: 36 tys. zł na pracownika
Makymalna kwota subwencji dla mikroprzedsiębiorców to 324 tys. złotych.

Na co można przeznaczyć subwencję?

 1. Pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników.
 2. Koszty zakupu towarów i materiałów.
 3. Koszty usług obcych.
 4. Bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego.
 5. Koszty najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności.
 6. Koszty wszelkich należności publicznoprawnych.
 7. Koszty zakupy sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 8. Subwencja nie może być przeznaczona na zakazane cele.

Umorzenie subwencji

Subwencja finansowa z Tarczy Finansowej 2.0 w przypadku mikrofirmy podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

 1. Utrzymanie działalności gospodarczej na 31 grudnia 2021 r., rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku o subwencję do 31 grudnia 2021 r. 
 2. Utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.
Aplikacja + księgowy

Zleć księgowość

Ty dodajesz faktury, Twój księgowy prowadzi księgowość

Zleć księgowość swojej firmy

Tarcza PFR 2.0 dla małych i średnich przedsiębiorców 

Małym lub średnim przedsiębiorcą jest firma, która zatrudnia co najmniej 10 pracowników, ale nie więcej niż 249. Obroty firmy w 2019 roku nie mogą być większe niż 50 mln euro.

Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą wykazać dodatkowy spadek obrotów, OPRÓCZ tego wspomnianego wcześniej. Wymagany jest 30% spadek przychodów w okresie listopad – grudzień 2020 r. w porównaniu do tego okresu w 2019 r. LUB styczeń – marzec 2021 r. w porównaniu do tego okresu w 2019 r. (sic!). W przypadku okresu styczeń – marzec, należy podać przewidywany spadek wg swojej najlepszej wiedzy.

Stan zatrudnienia sprawdzamy na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku na tę datę – na 31 lipca 2020 r. Sprawdź definicję pracownika służącą do ustalenia, czy jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą.

Wysokość subwencji

 1. Subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto przedsiębiorstwa od listopada 2020 do marca 2021. Okres styczeń – marzec 2021 dotyczy szacowanej straty.
 2. Maksymalna kwota subwencji to 3 500 000 zł, jednak nie więcej niż 72 000 zł na pracownika.

Na co można przeznaczyć subwencję?

 1. Subwencja dla małych i średnich przedsiębiorstw może być przeznaczona na finansowanie 70% kosztów stałych.
 2. Subwencja nie może być przeznaczona na zakazane cele.

Zasady umorzenia subwencji 

Subwencja finansowa z Tarczy Finansowej 2.0 w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

 1. Utrzymania działalności gospodarczej na 31 grudnia 2021 r., rozumianego jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. 
 2. Rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 grudnia 2021 r., ale nie później niż do 31 stycznia 2022 r. Przez nadwyżkę rozumie się kwotę subwencji finansowej otrzymanej na podstawie wskazanych przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie subwencji finansowej kosztów stałych, w sytuacji, gdy rzeczywiste koszty stałe okazały się niższe. Beneficjent wykazuje rzeczywiste koszty stałe na podstawie sprawozdań finansowych lub dokumentów księgowych za okres 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Na potrzeby ustalenia warunków umorzenia subwencji nie bada się utrzymania poziomu zatrudnienia.

Zakazane wydatki subwencji

 1. Zakaz dokonywania jakichkolwiek płatności (w tym, w szczególności, odpraw, innych podobnego rodzaju świadczeń związanych z zakończeniem relacji prawnych pomiędzy beneficjentem i pracownikiem, nagród, premii, udziału w zysku oraz innych świadczeń uznaniowo wypłacanych pracownikowi przez beneficjenta) na rzecz jakiejkolwiek osoby posiadającej status pracownika beneficjenta z tytułu, lub w związku, z umową (w tym umową o pracę lub umową cywilnoprawną) łączącą taką osobę z beneficjentem, której istnienie przesądza o jej statusie wspomnianym powyżej, poza wynagrodzeniem zasadniczym.
 2. Zakaz transferu środków pochodzących z subwencji, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z beneficjentem.
 3. Zakaz przedpłacania kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów
 4. Zakaz finansowania transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni, w części lub całości, innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem jest, pośrednio lub bezpośrednio, takie nabycie lub przejęcie (zakaz akwizycji).

Definicja pracownika dla ustalenia statusu firmy

Przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Definicja pracownika dla ustalenia wysokości subwencji 

Na potrzeby wyliczania kwoty subwencji finansowej, przez pracownika rozumie się osobę fizyczną:

 • która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub 
 • współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło), oraz za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia przedsiębiorcy dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu