Jakie są warunki otrzymania subwencji z tarczy antykryzysowej? Kiedy należy się umorzenie zwrotu wsparcia?


4 maja 2020 4 min. czytania

Tarcza finansowa to rządowy program, którego celem jest wsparcie mikrofirm i MŚP. Wsparcie to ma przeciwdziałać negatywnym skutkom spowodowanym COVID-19.

Tarcza finansowa dla mikro, małych i średnich firm daje możliwość skorzystania z subwencji. Warunkiem ich otrzymania jest:

 • prowadzenie działalności na dzień 31.12.2019 r., a także na dzień składania wniosku, jak i przedsiębiorca nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte, postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne.
 • odnotowanie spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 • posiadanie rezydencji podatkowej w Polsce;
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku nie zaleganie z płatnościami podatków i składek ZUS;

Ponadto o subwencje nie mogą się ubiegać firmy, które prowadzą działalność w zakresie:

 • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka;
 • działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe;
 • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

Mikro, mała czy średnia firma?

Przede wszystkim należy ustalić czy jesteśmy mikro, małą lub średnią firmą. Zgodnie z założeniami programu:

Mikrofirma to podmiot zatrudniający co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników, z wyłączeniem właściciela, oraz którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR.

MŚP – podmioty zatrudniające od 10 do 249 pracowników, z wyłączeniem właściciela oraz którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

Jak liczyć pracowników zostało opisane tutaj.

Status firmy ustalamy na dzień 31.12.2019 r.

Maksymalne kwoty subwencji

Maksymalna kwoty subwencji uzależniona jest przede wszystkim od wysokości spadku obrotu. Drugim wyznacznikiem wsparcie dla mikrofirmy jest liczba pracowników, natomiast dla MŚP wartość przychodów za 2019 r.

Spadek obrotów

Wysokość odnotowanego spadku wpływa na wysokość kwoty bazowej stanowiącej podstawę dla obliczania maksymalnej kwoty subwencji. Program przewiduje trzy progi spadku przychodów:

 1. spadek o co najmniej 25% i jednocześnie mniej niż 50%;
 2. spadek o co najmniej 50% i jednocześnie mniej niż 75%;
 3. spadek o co najmniej 75% aż do 100%.

Kwoty dofinansowania dla mikrofirmy

Maksymalna kwota dofinansowania dla mikrofirmy uzależniona jest od liczby pracowników oraz spadku obrotów. Dla pierwszego progu spadku obrotu, bazowa kwota subwencji na jednego zatrudnionego wynosi 12 000 złotych; dla drugiego progu – 24 000 złotych, zaś dla trzeciego progu – 36 000 złotych. W związku z tym minimalna kwota subwencji to 12.000 , a maksymalna 324.000 zł (9 x 36.000 zł).

Kwoty dofinansowania dla MŚP

W odróżnieniu mikrofirm – przy obliczaniu maksymalnej kwoty subwencji dla MŚP nie ma znaczenia liczba zatrudnionych pracowników. Obliczenia maksymalnej kwoty subwencji dokonuje się w oparciu o skalę spadku przychodów oraz poziomu przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2019 r. Dla pierwszego progu wynosi 4%, dla drugiego 6%, a dla trzeciego – 8% wartości przychodu za 2019 r.

Umorzenie 75% subwencji

Zgodnie z założeniami programu 75% wypłaconej subwencji może zostać umorzona. Umorzenie następuje po 12 miesiącach od udzielenia pomocy. Jednak takie umorzenie następuje, jeśli beneficjent spełni określone wymagania. Wymagania te są uzależnione od tego jaki jest nasz status. Inne są dla mikrofirmy inne dal MŚP.

Warunki umorzenia dla mikrofirmy

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę subwencja może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia;
 • 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.
  W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy. Dokładne warunki określa umowa.

Warunki umorzenia dla MŚP

Otrzymana przez przedsiębiorcę subwencja może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
 • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
 • 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.
  W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy. Dokładne warunki określa umowa.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu