19 listopada Sejm uchwalił ustawę o nowej Tarczy Branżowejdruk nr 704. Jeśli Senat nie wniesie poprawek, ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Ustawa zapowiada pomoc skierowaną do m. in. branży gastronomicznej, rozrywkowej, fitness, filmowej, fotograficznej, zdrowia fizycznego i sprzedaży detalicznej. Aby skorzystać z nowej Tarczy, konieczne jest prowadzenie działalności w jednej ze wskazanych kodami PKD branż. Wsparcie poszerzono o dodatkowe branże względem pierwotnego projektu ustawy, np. nauka języków, czy muzea.

● 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
● 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
● 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)
● 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)
● 56.10.A (restauracje)
● 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
● 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
● 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
● 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo art.)
● 59.14.Z (projekcja filmów)
● 74.20.Z (działalność fotograficzna)
● 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
● 79.90.C (usługi w zakresie rezerwacji)
● 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)
● 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)
● 85.52.Z (pozaszkolna edukacja artystyczna)
● 85.53.Z (Pozaszkolna edukacja z zakresu nauki jazdy i pilotażu)
● 85.59.A (nauka języków obcych)
● 85.59.B (Pozostała edukacja, gdzie indziej niesklasyfikowane)
● 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej)
● 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)
● 86.90.D (działalność paramedyczna)
● 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych)
● 91.02.Z (działalność muzeów)
● 93.11.Z (działalność obiektów sportowych)
● 93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)
● 93.19.Z (pozostała działalność sportowa)
● 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)
● 96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej)

Powyższe kody dotyczą wszystkich form wsparcia w Tarczy 6.0.

Dotacja w wysokości 5000 zł

Nieoprocentowana i nieopodatkowana dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców. Dotacja ulega umorzeniu i nie będzie podlegać zwrotowi, jeśli działalność gospodarcza będzie prowadzona przez 3 miesiące od dnia otrzymania dotacji.

 • Na dzień 30 września 2020 r. musimy prowadzić przeważającą działalność z jednym ze wskazanych kodów PKD (lista poniżej)
 • Przychód w październiku lub listopadzie jest o co najmniej 40% niższy w porównaniu z przychodem z analogicznego miesiąca 2019 r.
 • Działalność nie była zawieszona na dzień 30 września 2020 r.
 • Wnioski składać można do 31 stycznia 2021 r.
 • Dotacje wypłacać będzie Powiatowy Urząd Pracy.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Jednorazowe zwolnienie ze składek ZUS za listopad. Warunki:

 • Prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r.
 • Zgłoszenie jako płatnik składek na dzień 30 czerwca 2020 r.
 • Przychód w listopadzie jest o co najmniej 40% niższy, niż w listopadzie 2019 r.
 • Przesłanie  deklaracji  rozliczeniowych  lub imiennych raportów miesięcznych za listopad 2020 r. – do 31 grudnia 2020 r.
 • Działalność znajduje się na liście wspieranych branż.

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS będzie można składać do 31 stycznia 2021 r. 

Dodatkowe świadczenie postojowe

Jednorazowe świadczenie postojowe wypłacane za listopad w wysokości 2080 zł. Skierowane do przedsiębiorców, którzy otrzymali wcześniej trzy podstawowe świadczenia postojowe. Warunki:

 • Prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r.
 • Przychód w październiku lub listopadzie jest o co najmniej 40% niższy w porównaniu z przychodem z analogicznego miesiąca 2019 r.
 • Działalność znajduje się na liście wspieranych branż.

Dofinansowanie 2000 zł dla pracowników

Dofinasowanie do wynagrodzenia w kwocie 2000 zł na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Kwota ta rozkłada się proporcjonalnie w przypadku zatrudnienia na niepełny etat. Za pracownika uważa się również osoby zatrudnione na umowę zlecenie. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy:

 • Prowadzili działalność gospodarczą na dzień 30 września 2020 r.
 • Przychód w jednym z trzech ostatnich miesięcy jest o co najmniej 40% niższy w stosunku do przychodu z miesiąca wcześniejszego lub analogicznego miesiąca poprzedniego roku.
 • Nie zalega w podatkach oraz składkach ZUS do końca III kwartału 2019 r., chyba że zaległości wynikają z umowy spłaty na raty.
 • Nie spełnia spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe.
 • Działalność znajduje się na liście wspieranych branż.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, jeśli: 

 1. Wynagrodzenie pracownika w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku było wyższe niż 15 506,79 zł brutto.
 2. Pracownik został zatrudniony w okresie krótszym niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

Dofinansowanie przysługuje na okres 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca złożenia wniosku. Dofinansowanie przekazywane jest w transzach miesięcznych i stanowi pomoc de minimis. Przychód z tego świadczenia nie stanowi dla przedsiębiorcy przychodu.

Wnioski mogą być składane do 28 lutego 2021 r. na stronie www.praca.gov.pl. Świadczenie będzie wypłacane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy ze środków FGŚP. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może przyznać ponowną wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. 

Przez okres dofinasowania pracodawca nie będzie mógł z przyczyn niedotyczących pracownika wypowiedzieć mu umowy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu

Mąż i ojciec dwójki dzieci. W inFakcie odpowiadam za komunikację i produkcję treści wideo. Prywatnie współprowadzę rozrywkowy program Lekko Stronniczy.