Il wynosi świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy? Jak o nie wnioskować?

Piotr Juszczyk

Ustawa tzw. tarcza antykryzysowa weszła w życie 31 marca 2020 r. Ustawa ta przewiduje kilka rozwiązań dla przedsiębiorców, jednym z nich jest świadczenie przestojowe.

Czym jest świadczenie postojowe?

Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Dla kogo?

Świadczenie postojowe dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli doszło u nich do przestoju w prowadzonej działalności w następstwie COVID – 19.

Co należy spełnić?

Wysokość świadczenie wyniesie 2080 zł jeśli:

Rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpiło przed 1 lutym 2020 r. i działalność nie została zawieszona po 1 lutym 2020 r., a przychód w miesiącu przed miesiącem, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe:

  • był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc
  • nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

W przypadku gdy działalność została zawieszona przychód w miesiącu przed miesiącem, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. nie wykazujemy już przychodu.

Wysokość świadczenie wyniesie 1300 zł jeśli rozliczamy podatek kartą podatkową oraz korzystamy ze zwolnienia VAT.

Ponadto, świadczenie (2080 lub 1300) będzie należy jeśli wnioskujący nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. A także, gdy wnioskujący mieszka na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Jak złożyć wniosek?

Świadczenie postojowe nie jest przyznawane z urzędu, w związku z tym należy złożyć wniosek. Wniosek taki składamy do ZUS na druku RSP-D (dostępny na stronie ZUS). Wniosek musi być złożony w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Wniosek można złożyć drogą tradycyjną, za pośrednictwem poczty, w placówce ZUS (do skrzynki na dokumenty) lub drogą elektroniczną (ZUS PUE).

Instrukcja złożenia wniosku elektronicznie.

Aktualizacja – tarcza 2.0

Tarcza 2.0. przewiduje możliwość otrzymania świadczenia postojowego 3-krotnie. Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty poprzedniego świadczenia postojowego. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana w pierwotnym wniosku nie poprawiła się.

Zniesiono także limit przychodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.