Register modal

Przekroczenie limitu zwolnienia podmiotowego u przedsiębiorcy zwolnionego z VAT, obliguje go do rejestracji dla celów podatku od towarów i usług. Czy dokonując sprzedaży wysyłkowej pobrana kwota na koszty transportu wlicza się do limitu przychodów? Zapraszam po informację do wpisu.

  • Limit zwolnienia podmiotowego wynosi 200.000 zł sprzedaży, po jego przekroczeniu przedsiębiorca jest zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT czynny
  • Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku
  • Nieuwzględnianie kosztów wysyłki w limicie VAT jest uzależnione od posiadania „pełnomocnictwa”

Limit zwolnienia podmiotowego

Zgodnie z art. 113 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Bycie czynnym podatnikiem VAT niesie za sobą zarówno korzyści jak i obowiązki. Dodatkowo status podatku VAT w kontekście modelu biznesowego morze okazać się niekorzystne. Oferta przedsiębiorcy zwolnionego z VAT, który dokonuje sprzedaży jedynie na rzecz osób prywatnych zazwyczaj wychodzi korzystniej niż oferta czynnego podatnika VAT. Jest to spowodowane doliczeniem do wartości towarów lub świadczonych usług zazwyczaj 23% stawki VAT. W praktyce oznacza to, że prywatny odbiorca zapłaci drożej o kwotę podatku VAT. Dla konsumenta jest to niekorzystne gdyż nie będzie miał prawa odliczyć podatku VAT.

Sprzedaż wysyłkowa a limit zwolnienia z VAT

Dokonując sprzedaży internetowej, przedsiębiorcy często zastanawiają się czy pobraną kwotę na poczet kosztów transportu należy wliczać do limitu sprzedaży. Zasady ustalania limitu określone są w art. 113 ustawy o VAT. Artykuł wprost nie odnosi się do uwzględniania pobranych kwot na poczet dostawy. Dlatego przypadek należy rozpatrzyć szerszym kontekście.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania (z wyjątkami) jest wszystko,

„co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.”

Stosowanie art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje m.in. kwot:

„otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.”

W tym zakresie należy rozpatrzyć kwestię pełnomocnictwa, czy sprzedawca pełni przedstawicielstwo do dokonania czynności prawnej w imieniu kupującego? Tego typu przedstawicielstwo powinno być określone np. w złożeniu woli, podpisaniu pełnomocnictwa lub akceptacji regulaminu. Warto zaznaczyć, że pełnomocnictwo nie może być domniemane. Posiadanie pełnomocnictwa jest więc kluczową kwestią do określenia obowiązku wliczania pobranej kwoty na poczet dostawy do limitu sprzedaży.

limit zwolnienia z VAT

Pełnomocnictwo / upoważnienie

Wliczanie pobranej kwoty do limitu będzie uzależnione od posiadanego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno określać prawo do zawarcia umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę w imieniu i na koszt kupującego. Jeżeli sprzedawca w regulaminie zawarł informację, że dokonując zakupu w sklepie / na aukcji, kupujący automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego, to wówczas sprzedawca pobiera z góry zryczałtowaną kwotę na pokrycie kosztów przesyłki, jej zapakowania i zabezpieczenia zakupu. Otrzymana kwota nie wchodzi do podstawy opodatkowania, gdyż podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Środki te w części przeznaczonej na pokrycie kosztów przesyłki zakupionych towarów, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji nie wliczamy jej do wartości sprzedaży o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Natomiast jeżeli sprzedawca nie posiada pełnomocnictwa/regulaminu, która określa kwestią pełnomocnictwa/upoważnienia wówczas kwotę powinien wliczyć do limitu zwolnienia. Brak oświadczenia woli nabywcy, upoważnienia lub pełnomocnictwa nakłada obowiązek wliczania kosztów transportu do kwoty sprzedaży. Z przykładową interpretacją podatkową można zapoznać się tutaj.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku od towarów i usług. Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz specyficznymi rozliczeniami VAT.