Czy można sprzedać środek trwały w czasie zawieszenia działalności i jak rozliczyć to w podatkach?

Czy sprzedaż środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności jest możliwa? Jeśli tak, to jak prawidłowo udokumentować taką transakcję? Informacje na ten tamat znajdą Państwo w poniższym artykule.

Sprzedaż środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności – dokumentacja transakcji

Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, osoba fizyczna wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

Zgodnie z Art. 25. 2. ustawy Prawa przedsiębiorców w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 • może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania
  zawartych wcześniej umów;
 • może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Podatnik dokonujący sprzedaży środka trwałego powinien pamiętać o prawidłowym i rzetelnym udokumentowaniu transakcji sprzedaży. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż powinna być faktura lub rachunek w przypadku podatników zwolnionych z VAT.

sprzedaż środka trwałego w czasie zawieszenia działalności

Rozliczenie podatku dochodowego PIT

Przychód ze sprzedaży środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności stanowi pozostały przychód z prowadzonej działalności, który wykazujemy w kolumnie 8 KPiR „Pozostałe przychody”.

Dla czynnego podatnika VAT przychodem będzie wartość netto z wystawionej faktury, natomiast dla podatnika zwolnionego z VAT będzie to wartość brutto.

W sytuacji, gdy sprzedawany środek trwały nie został w pełni zamortyzowany, w momencie jego sprzedaży niezamortyzowana część stanowi koszt uzyskania przychodu. Wartość tę wykazujemy w kolumnie 13 KPiR „Pozostałe wydatki”.

Jeżeli przedsiębiorca dokona sprzedaży środka trwałego w roku podatkowym, w którym działalność była zawieszona przez cały rok, to w takiej sytuacji sprzedaż środka trwałego wykazuje w zeznaniu rocznym składanym za dany rok podatkowy.

Jeżeli natomiast sprzedaż środka trwałego nastąpi w roku podatkowym, w którym nastąpi wznowienie działalności, to w takim przypadku przychód wykazujemy w zaliczce na podatek dochodowy, która będzie składana jako pierwsza po wznowieniu działalności gospodarczej.

Rozliczenie podatku VAT

W momencie sprzedaży środka trwałego czynny podatnik VAT zobligowany jest do naliczenia podatku VAT od wartości netto, za którą sprzedaje dany składnik majątku.

W sytuacji, gdy środek trwały zakupiony był do działalności zwolnionej, to przy jego sprzedaży przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i wystawić fakturę ze stawką VAT „zw”.

Jeżeli natomiast czynny podatnik VAT dokona sprzedaży środka trwałego wykorzystywanego w działalności opodatkowanej, to za okres w którym nastąpiła sprzedaż zobligowany jest do złożenia deklaracji VAT oraz JPK_VAT.

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
 • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.