Co to jest sprzedaż premiowa – przykłady. Jak zaksięgować towar wydany w ramach gratisu?

Dokonując zakupu towarów lub usług przedsiębiorca może spotkać się z mechanizmem sprzedaży premiowej. Czym jest sprzedaż premiowa oraz jak prawidłowo rozliczyć ją zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dzisiejszym artykule zapraszam do zapoznania się z tematem rozliczenia sprzedaży premiowej.

budynek, torby zakupowe

Sprzedaż premiowa – definicja

Jedną z technik marketingowych stosowanych przez przedsiębiorców jest sprzedaż premiowa. Pozwala ona na zwiększenie zainteresowania potencjalnych klientów daną ofertą. Polega ona na udzielaniu klientom premii za nabycie towarów lub usług po określonej cenie lub w określonej ilości. Urzędy określają sprzedaż premiową jako umowę sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu.

Sprzedawca jest zobowiązany do wydania premii kupującemu, w związku z dokonanym przez niego zakupem. Dodatkowo wartość premii nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane w przypadku gdy kupujący dokona zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego. Warunki mogą określać np. odpowiednią ilość, wartość, czy też określony rodzaj towaru.

Przykład 1

Przedsiębiorca dokonuje regularnie zakupów towarów typu A po cenie 100 zł/szt. od kontrahenta A. Kontrahent A wprowadził nowy towar typu B po cenie 150 zł/szt. Aby zainteresować przedsiębiorcę nowym towarem, kontrahent przedstawił przedsiębiorcy oferty sprzedaży premiowej:

  • dokonując zakupu towaru typu B w ilości 10 szt. przedsiębiorca dodatkowo otrzyma 1 szt. towaru B
  • dokonując zakupu towaru typu B w ilości 30 szt. przedsiębiorca dodatkowo otrzyma 5 szt. towaru B
  • dodatkowo jeżeli w ciągu całego miesiąca łączna wartość zakupów przekroczy 50 000 zł, przedsiębiorca otrzyma dodatkowo 10 szt. towaru B. Towary zostaną dodane do kolejnego realizowanego zamówienia

Rozliczenie u premiującego

Głównym celem wprowadzenia przez kontrahenta A sprzedaży premiowej jest zwiększenie zainteresowania nowym produktem. W konsekwencji czego sprzedaż premiowa będzie miała wpływ na zwiększenie przychodów. W związku z tym wszystkie koszty poniesione na zorganizowanie sprzedaży premiowej oraz wszystkie towary wydane w formie premii będą stanowiły dla premiującego koszty uzyskania przychodu.

Warto zaznaczyć, że poniesione koszty powinny zostać prawidłowo udokumentowane. Dodatkowo kontrahent A powinien stworzyć i przechowywać regulamin sprzedaży premiowej. Dokument pozwoli wykazać charakter oraz cel poniesienia kosztów oraz pozwoli udowodnić, że wydatki nie miały charakteru reprezentacyjnego.

Otrzymanie premii przez przedsiębiorcę

Dla przedsiębiorcy, który dokona zakupu towarów B w ilości np. 30 szt, otrzymanie dodatkowych 5 szt. towaru typu B będzie stanowiło przychód z działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 14 ust 2 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są także wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Oznacza to, że przedsiębiorca ma obowiązek wykazać przychód z otrzymanych premiowanych 5 szt produktu.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do wykazania przychodu w momencie uzyskania nagrody. Jeżeli premią jest rzecz lub usługa, wówczas jest zobowiązany do ustalenia jej wartości na podstawie cen rynkowych stosowanych przy udostępnianiu rzeczy lub świadczeniu usług tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Oznacza to, że przedsiębiorca z przykładu 1 ma obowiązek wykazania przychodu w wartości 750 zł (5 szt. x 150 zł)

Stanowisko takie potwierdził także, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji podatkowej z dnia 9 maja 2018 roku.