Sprzedaż pojazdów używanych a VAT


16 czerwca 2017 2 min. czytania

Sprzedaż pojazdów używanych jako towary handlowe, często rodzi wątpliwości przedsiębiorców co do prawidłowego rozliczenia podatku VAT od takiej transakcji

Sprzedaż pojazdów używanych a VAT

Podatnicy, którzy dokonują dostawy między innymi towarów używanych nabytych w ramach działalności gospodarczych od których nie przysługiwało prawo odliczenia VAT, mogą zastosować mechanizm VAT marża. Podstawą opodatkowania VAT będzie marża, która stanowi różnice między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o wartość podatku. Taką podstawę opodatkowania reguluje Art. 120 ust. 4 ustawy o VAT. Definicją towary używany określamy ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki i metale szlachetne lub kamienie szlachetne.
Należy podkreślić, że aby zastosować VAT marża towary należy zakupić od:

  • podmiotu niebędącego podatnikiem VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej lub
  • podatników podatku od wartości dodanej, pod warunkiem, że dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartych w Art. 120 ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów według tych zasad.

Sprzedaż pojazdów używanych

Definicja kwoty sprzedaży

Przed definicję kwoty sprzedaży należy rozumieć całą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostaw towarów od nabywcy, wliczając w to dotacje, subwencje i inne dopłaty związane bezpośrednio z tą dostawą, podatki, cła opłaty i inne należności o podsobnym charakterze oraz koszty dodatkowe takiej jak prowizje, koszty opakowań, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywce.
Kwotą nabycia będzie natomiast wartość wszystkich składników wynagrodzenia, które wymienia Art. 120 ust. 1 pkt 5 jakie otrzyma lub ma otrzymać dostawca towaru od podatnika. Cena ta nie może zawierać innych należności m.in. podatków, opłat jeżeli zostały one poniesione przez nabywce towaru.
Aby określić podstawę opodatkowania sprzedaż pojazdów używanych, należy wyliczyć różnicę między całkowitą kwotą, którą zapłaci nabywca pojazdu a kwotą zapłaconą pierwotnemu sprzedawcy, pomniejszoną o kwotę VAT.
Zgodnie z Art. 120 ust. 19 ustawy, obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, jeżeli podlegały opodatkowaniu procedurą VAT marża. Ograniczenie w odliczeniu VAT dotyczy wydatku na zakup towaru używanego, natomiast nie tyczy się do wydatków ponoszonych w celu jego modernizacji np. naprawa pojazdu przed sprzedażą.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu