Skan pieczątki na fakturze


6 grudnia 2017 2 min. czytania

Obecnie większość przedsiębiorców korzysta z programów do wystawiania faktur. W związku z tym bardzo często pojawia się pytanie czy skan pieczątki na fakturze, powoduje, że faktura jest kopią dokumentu? Czy przedsiębiorca ma prawo stosować podpis i skan pieczątki na wystawianych przez siebie dokumentach?

Skan pieczątki na fakturze – a przepisy

W pierwszej kolejności należy wymienić przepisy, które szczegółowe regulują elementy jakie powinny zawrzeć się na fakturze. Zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług faktura powinna zawierać:

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty,  o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.

skan pieczątki na fakturze
Obowiązujące przepisy nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku umieszczania na fakturze skanu pieczątki i podpisu. Natomiast zgodnie z art. 106g ust. 1 ustawy o VAT, faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży. Z przepisu nie wynika aby przedsiębiorca miał obowiązek oznaczania dokumentu jako konia lub oryginał, a w razie oznaczenia dokumentu, jedną z tych form nie ma to znaczenia dla prawidłowego rozliczenia podatkowego u nabywcy.
Ponadto ustawodawca nie zakazał przedsiębiorcy na umieszczaniu dodatkowych informacji jakim może być skan pieczątki na fakturze. Przedsiębiorca ma dowolność zamieszczania dodatkowych informacji pod warunkiem, że zachowa integralność i czytelność danego dokumentu.
Reasumując na fakturze przedsiębiorca ma prawo wstawiać np. automatycznie skan pieczątki i podpisu pod warunkiem, że nie zaburzy to autentyczności, integralności i czytelności danej faktury (Art. 106m ustawy o VAT)
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu