Jakie działalności na ryczałcie płacą najwięcej, a jakie najmniej?

Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z podziałem na poszczególne rodzaje prowadzonych działalności gospodarczych, aktualne na okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Stawka 20%

– osiągane w zakresie wolnych zawodów

Stawka 17%

– ze świadczenia usług:

a) reprodukcji komputerowych nośników informacji

b) pośrednictwa w:

–     sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet

–     pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek

–     sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet

–     pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

–     sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

–     sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich

c) pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy

d) parkingowych, obsługi centrali wzywania radio-taxi, pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych, pilotowania na wodach śródlądowych

e) związanych z zakwaterowaniem, z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy

f) związanych z wydawaniem:

–     pakietów gier komputerowych, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line

–     pakietów oprogramowania systemowego

–     pakietów oprogramowania użytkowego

–     oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line

g) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, związanych z oprogramowaniem, objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego”, związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania, w zakresie instalowania oprogramowania, związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi

h) przetwarzania danych, przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet

i) zarządzania nieruchomościami na zlecenie, z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy

j) wynajmu i dzierżawy:

–      samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy

–      pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy

–      środków transportu wodnego bez załogi

–      środków transportu lotniczego bez załogi

–      pojazdów szynowych (bez obsługi)

–      kontenerów

–      motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy

k) przez agencje pracy tymczasowej, pozostałych związanych z udostępnianiem pracowników

l) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów, przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych, przez organizatorów turystyki, związanych z promowaniem turystyki, w zakresie informacji turystycznej, przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności

m) obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie, polegającej m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw, z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników

n) fotograficznych, z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy

o) przyjmowania telefonów, centrów telefonicznych (call center), powielania, związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw

p) poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów edukacyjnych

r) pomocy społecznej:

–     bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym

–     bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym

–     bez zakwaterowania związanych z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych

–     bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych

–     doraźnej bez zakwaterowania

–     bez zakwaterowania związanych z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych

Lista stawek ryczałtu ze wskazanymi rodzajami działalności gospodarczej

Stawka 10%

–  z odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:

a) środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przekracza 1.500 zł

c) składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych

d) składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

– bez względu na okres ich nabycia, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat

Stawka 8,5%

a)  z tytułu otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

b) z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy

c) związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom

d) ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego

e) ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

f) z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego

g) prowizje uzyskane przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu

h) prowizje uzyskane przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy

i) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.:

–     z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą

–     otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej

Stawka 5,5%

a) z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton

b) uzyskane prowizje z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów

c) z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stawka 3,0%

a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%

b) z działalności usługowej w zakresie handlu

c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą

d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów

e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:

– środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

– składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przekracza 1.500 zł

– składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych.

Ryczałt 3%

Stawka 2%

– ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.

Chcesz rozliczać się na ryczałcie w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości elektronicznej.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór sprawdzonej księgowej albo księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.