Różnice kursowe od środków własnych


26 stycznia 2018 3 min. czytania

Współpracując z zagranicznymi kontrahentami, podatnicy często zakładają rachunki walutowe. Jak należy rozliczyć różnice kursowe od środków własnych?

Różnice kursowe informacje ogólne

Podatnicy dokonujący transakcji wyrażony w walucie obcej za pośrednictwem rachunków walutowych, mają obowiązek rozliczania różnic kursowych związanych z zgromadzonymi środkami. W praktyce może dojść do sytuacji w której podatnik posiada na rachunku bankowym np. walutę euro zakupioną trzema transakcjami dla, których zastosowano różny kurs, a która będzie wykorzystana na płatność jednego zobowiązania.
Co do ogólnej zasady określonej w art. 24c ust 1, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe. Obliczając różnice kursowe, należy uwzględnić kurs faktycznie zastosowany w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zobowiązań. W pozostałych przypadkach oraz gdy do otrzymanej należności lub zapłaty zobowiązania nie jest możliwie uwzględnienia faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, należy zastosować średni kurs ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień transakcji.

Różnice kursowe od środków własnych

Rachunek walutowy umożliwia podatnikom dokonywanie zakupu bądź sprzedaży waluty, dla tych transakcji należy uwzględnić faktyczny kurs po jakim została kupiona lub sprzedana waluta. Natomiast w przypadku gdy dodatkowo rachunek walutowy jest wykorzystywany do przyjmowania należności wyrażonych w walucie obcej lub do płatności za zobowiązania wyrażonej w danej walucie, zastosowanie będzie miał średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego otrzymanie należności lub zapłaty zobowiązania.
różnice kursowe od środków własnych
Dodatnie różnice kursowe od środków własnych, powstają jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy o PIT).
Analogicznie ujemne różnice kursowe od środków własnych, powstają jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (art. 24 ust.3 pkt 3 ustawy o PIT)

Przykład 1
Na rachunku bankowym podatnik, posiada zgromadzone środki w wysokości 10 000 euro. W tym 8 000 euro zakupione na podstawie faktycznego kursu 4.2011. Oraz 2 000 euro otrzymane od kontrahenta za zapłatę faktury 1/01/2018 po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego transakcje 4.1477)
A) Podatnik dokonał zakupu towaru na wartość 9 000 euro. Całość została zapłacona z środków zgromadzonych na rachunku walutowym. Średni kurs NBP z dnia poprzedzającego płatność wynosi 4.1820.
Różnice kursowe: (8 000 x 4.2011 + 1000 x 4.1477) – 9000 x 4.1820 = – 118,50 zł
Do KPiR podatnik powinien zaksięgować ujemne różnice kursowe na podstawie dowodu wewnętrznego.

Należy pamiętać, że różnice kursowe mogą być pozostałym przychodem lub kosztem uzyskania przychodu w działalności gospodarczej. Aktualne oraz archiwalne kursy Narodowego Panku Polskiego można znaleźć na stronie NBP.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu