Rozliczenie zakupu i sprzedaży składników poleasingowych


5 lipca 2018 3 min. czytania

Leasing daje przedsiębiorcy możliwość eksploatacji składników majątków, w zamian za opłacanie comiesięcznych rat leasingowych. Po zakończeniu okresu leasingu przedsiębiorca może podjąć decyzję o zakupie przedmiotu leasingu. Jak w praktyce wygląda rozliczenie zakupu i sprzedaży składników poleasingowych? 
Różnice pomiędzy leasingiem finansowym a operacyjnym opisywaliśmy w tym artykule.

Wykup przedmiotu z leasingu

Leasing operacyjny jest zawierany minimum na okres 24 miesięcy. Po upływie czasu wskazanego w umowie leasingu operacyjnego, przedsiębiorca podejmuje decyzję dotyczącą zakupu przedmiotu leasingu. W zależności od warunków umowy, wartość wykupu może sięgać nawet 60%.  Jeżeli wykupiony składnik majątku spełnia kryteria określone w art. 22a ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wówczas przedsiębiorca dokonujący wykupu na firmę ma prawo zaliczyć składnik majątku do środków trwałych. Wówczas przedmiot leasingu powinien zostać poddany amortyzacji.
Amortyzacji podlegają, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania składniki majątku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o PIT.

Wykup składniku za wartość poniżej 10.000 zł

Jeżeli przedsiębiorca w umowie leasingu określi wartość wykupu niższą niż 10.000 zł, wówczas nabywany składnik majątku może rozliczyć na dwa sposoby. Pierwszy z nim jest uznanie składnika majątku za środek trwały i poddanie go amortyzacji z stawką określoną dla danego kodu KŚT. Drugim sposobem jeżeli wartość nie przekracza limitu 10.000 zł, jest jednorazowe zaksięgowanie wartości składnika majątku do kosztów uzyskania przychodów. Należy pamiętać, żę jeżeli wartość składnika przekracza 1500 zł a przewidywany okres użytkowania jest krótszy niż rok, składnik powinien zostać wykazany w ewidencji wyposażenia.

Sprzedaż przedmiotu leasingu

W przypadku przedmiotu leasingu, który zostanie zaliczony do majątku firmowego, jego zbycie spowoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej. Umowa leasingu może zakładać także prawo do wykupu przedmiotu leasingu do majątku prywatnego. W tym przypadku przedsiębiorca, chcący dokonać sprzedaży przedmiotu leasingu z majątku prywatnego, będzie zobowiązany do wykazania przychodu w sytuacji i na zasadach określonych w art. 8 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zgodnie z przytoczonym artykułem, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku:

  • odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie,
  • innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu