Leasing finansowy i leasing operacyjny a podatek VAT


21 lipca 2017 2 min. czytania

Przedsiębiorca chcący zakupić dany składnik majątku na cele działalności ma możliwość skorzystania z różnych form finansowania zakupu. Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest leasing . Jak będzie wyglądało rozliczenie VAT przy leasingu?

Rozliczenie VAT przy leasingu

Zgodnie z Art. 709¹ kodeksu cywilnego:
Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.
Natomiast przepisy ustawy o VAT w odmienny sposób traktują leasing operacyjny i finansowy. Główna różnica między leasingami to uznanie leasingu finansowego w świetle przepisów VAT jako dostawę towaru. Leasing operacyjny natomiast jest traktowany jak umowa o charakterze zbliżonym do umów najmu lub dzierżawy, a co za tym idzie leasing traktowany jest jako usługa.
Rozliczenie VAT przy leasingu

Moment powstania obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy będzie uzależniony od rodzaju leasingu:

  • w operacyjnym – świadcząc na terytorium kraju usługi dzierżawy, leasingu, najmu lub usług o podobnym charakterze, usług ochrony, ochrony osób, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, powoduje obowiązek podatkowy z chwilą wystawienia faktury (z wyłączeniem importu usług). Zasada ta ma zastosowanie w przypadku gdy faktura jest wystawiona terminowo czyli nie później niż z terminem upływu płatności (art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o VAT)
  • w finansowym – dostawą towarów są umowy leasingu, w którym zgodnie z przepisami ustawy o PIT odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystające oraz umowy, których przedmiotami są grunty. Obowiązek podatkowy w tego rodzaju leasingu powstaje z chwilą wydania towaru lub w chwili otrzymania części, całości zapłaty jeżeli została ona dokonana przed dostawą towaru (Art. 7 ust. 9 ustawy o VAT) . Fakturę należy wystawić nie później niż do 15 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu w którym dokonano dostawy towarów  lub wykonano usługę lub otrzymano część lub całość płatności.

Odliczenie VAT przez leasingobiorcę

Zarówno w przypadku leasingu operacyjnego jak i leasingu finansowego, dokonuje się odliczenia VAT naliczonego według zasady ogólnej określonej w Art. 86 ustawy o VAT. Prawo do obniżenia podatku należnego przysługuje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Natomiast prawo do odliczenia powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu