Przedsiębiorca prowadząc kantor musi liczyć się z większą ilością obowiązków. Czym jest działalność kantorowa, jakie dodatkowe obowiązku ma przedsiębiorca prowadzący kantor. Jak w praktyce wygląda rozliczanie kantoru?

Czym jest kantor?

Zgodnie z ustawą z dnia 27.07.2002 Prawo dewizowe art. 2 ust.1 pkt 19 przez działalnością kantorową należy rozumieć regulowaną działalność gospodarcza polegająca na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży. Działalność regulowana, wymaga spełnienia szczególnych warunków określonych przepisami prawa. Natomiast wartościami dewizowymi są zagraniczne środki płatnicze oraz złoto dewizowe i platyna dewizowa. Jednym z podstawowych obowiązków jaki został wskazany w ustawie dewizowej, jest obowiązek wpisu do rejestru działalności kantorowej.

Wpis do rejestru działalności kantorowej

Pierwszym wymogiem jaki musi spełniać osoba ubiegająca się o wpis do działalności kantorowej jest przedłożenie zaświadczenia o niekaralności. Działalność kantorową może wykonywać jedynie osoba, która:

 • nie została prawomocnie skazana za przestępstwa skarbowe lub;
 • przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub osobistej.

Ponadto w przypadku osób prawnych lub spółek niemających osobowości prawnej, tego wykroczenia nie może popełnić żaden członek władzy lub wspólnik. Po rozpoczęciu prowadzenia działalności kantorowej, przedsiębiorca ma obowiązek uzyskiwania co roku tego zaświadczenia.
Kolejnym kryterium jest fachowe przygotowanie do prowadzenia działalności kantorowej. Za fachowe przygotowanie uznaje się:

 • ukończenie kursu obejmującego prawne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności kantorowej, które zostało udokumentowane świadectwem lub
 • pracę w banki, przez minimum rok na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą transakcji walutowych, udokumentowane świadectwem pracy. Oraz złożeniem oświadczenia o znajomości przepisów regulujących działalność kantorową.

Prowadzenie działalności kantorowej

Wykonując działalność kantorową przede wszystkim przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić:

 • prowadzenie na bieżąco ewidencji wszystkich operacji zmieniających stan wartości dewizowych i waluty polskiej w sposób trwały i ciągły oraz zgodnie z przepisami;
 • prowadzenie w godzinach działalności kantoru, ciągłego kupna i sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu;
 • wydawanie dowodów kupna i sprzedaży, imiennych lub na okaziciela;
 • odpowiednie wyposażenie lokalu niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa;

Rozliczanie kantoru

Dla celów podatku VAT, podstawą opodatkowania działalności kantorowej jest dodatni wynik transakcji zakupu i sprzedaży walut. Można powiedzieć, że podstawą opodatkowania będzie wiec uzyskana marża. Jednak warto podkreślić, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 7  zwalnia się od podatku:

„transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną”

Rozliczanie kantoru
Rozliczanie kantoru dla celów podatku dochodowego opiera się na ewidencjach zmiany stanu wartości dewizowych i waluty polskiej. Zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów § 6. Podatnicy wykonujący:

1) działalność kantorową – prowadzą również według zasad określonych w przepisach prawa dewizowego ewidencję wszystkich operacji powodujących zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej, zwaną dalej „ewidencją kupna i sprzedaży wartości dewizowych”;

Przychód należy wykazać w kolumnie 7 jak wskazano w załączniku  1 do ww. rozporządzenia pkt. 7 oraz pkt. 10:

„Podatnicy prowadzący działalność kantorową w kolumnie tej wpisują miesięczną kwotę przychodu (sprzedaży wartości dewizowych) wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych.”

Koszt zakupu wartości dewizowych należy natomiast ująć w kolumnie 10:

„Podatnicy prowadzący działalność kantorową w kolumnie tej wpisują miesięczną kwotę zakupionych wartości dewizowych, wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych.”

Podsumowując dla celów ewidencji przychodów oraz kosztów, należy posłużyć się ewidencją sprzedanych i zakupionych wartości dewizowych. Ponadto przedsiębiorca nie może zapomnieć o obowiązkach sprawozdawczych względem NBP.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu