Biuro rachunkowe w zależności od świadczonych usług na rzecz podatnika, powinno posiadać jego pełnomocnictwo. Jak występują rodzaje pełnomocnictw?

Rodzaje pełnomocnictw

PPO-1 / OPO-1

Jest to pełnomocnictwo ogólne, które nadaje najszerszy zakres reprezentowania podatnika. Upoważnienie pozwala na reprezentowanie podatnika we wszystkich sprawach podatkowych. Jedynym wykluczeniem dla pełnomocnika są przypadki w których czynności wymagają osobistego udziału mocodawcy. Co do zasady druk PPO-1 składa mocodawca przez portal podatkowy. Wszystkie dane odnośnie udzielonego pełnomocnictwa PPO-1 gromadzi się w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych. Bardzo ważną informacją jest fakt, że pełnomocnictwo ogólne nie uprawnia do przekazywania deklaracji organom podatkowym. OPO -1 jest natomiast odwołaniem pełnomocnictwa ogólnego

PPS-1 / OPS-1

Pełnomocnictwo szczególne, sporządzane jest w celu reprezentowania podatnika w konkretnej sprawie np. w postępowaniu podatkowym. Pełnomocnictwo szczególne należy sporządzić w formie elektronicznej i przesłać przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu właściwego w sprawie, której ono dotyczy. Dokument należy uwierzytelnić bezpiecznym e-podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP. OPS-1 natomiast służy do odwołania pełnomocnictwa szczególnego.
Rodzaje pełnomocnictw

PPD-1 / OPD-1

Formularz PPD-1 jest to pełnomocnictwo do doręczeń pism tyczących się konkretnej sprawy podatkowej. Miejscem składania pełnomocnictwa jest organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej właściwy dla danej sprawy. Dostarczone pisma upoważnionemu podmiotowi traktowane są jako doręczone podatnikowi. OPD-1 służy do odwołania pelnomocnictwa

UPL-1 /OPL-1, UPL-1P /OPL-1P

Pełnomocnictwo ogólne oraz szczegółowe nie daje prawa do przesyłania deklaracji podatkowych. Jeżeli podatnik chce aby pełnomocnik miał prawo do przesyłania deklaracji, należy złożyć pełnomocnictwo UPL-1, które uprawnia do podpisywania deklaracji składanych przez internet lub UPL-1P, które upoważnia do podpisywania deklaracji w postaci papierowej. Analogicznie odwołanie pełnomocnictw dokonujemy na OPL-1 w przypadku pełnomocnictwa do przesyłania deklaracji elektronicznych oraz OPL-1P dla deklaracji papierowych.