Roczna korekta przy sprzedaży mieszanej

Zgodnie z zapowiedzią, tematem tego artykułu  jest kwestia rocznych korekt przy sprzedaży mieszanej.

Z art. 91 ust 1. ustawy o VAT wynika, że po zakończeniu roku, podatnik prowadzący sprzedaż mieszaną jest zobowiązany do dokonania korekty VAT odliczonego z uwzględnieniem proporcji wyliczonej dla zakończonego już roku podatkowego, czyli w oparciu o wartości faktycznie osiągnięte. Podatnik zatem jest zobowiązany do korekty VAT odliczonego za pomocą tzw. wstępnego wskaźnika proporcji, wskaźnikiem rzeczywistym wyliczonym już po zakończeniu danego roku.

Z kolei art. 91 ust. 2 wynika, że w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do ŚT oraz WNiP podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do ŚT lub WNiP nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

roczna korekta przy sprzedaży mieszanej

Roczna korekta dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku ŚT i WNiP, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty dokonuje się jednorazowo, po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Korekty dokonuje się w deklaracji VAT składanej za pierwszy okres rozliczeniowy (za styczeń/I kwartał) roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji za ostatni okres rozliczeniowy.

Podsumowując, roczna korekta VAT uzależniona jest od rodzaju dokonywanych zakupów.

Jednorazowej korekty dokonuje się w przypadku:

  • ŚT oraz wartości WNiP o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł,
  • towarów i usług,  
  • opłaty rocznej z tytułu oddania gruntu w wieczyste użytkowanie (art. 91 ust. 2a)

Natomiast w przypadku ŚT oraz WNiP podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł, korekta VAT dokonywana jest w ciągu:

  • 5 lat – w przypadku ŚT i WNiP, innych niż nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów. Roczna korekta dotyczy jednej piątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.
  • 10 latw przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów. Roczna korekta dotyczy jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

W kolejnym artykule przedstawimy przykłady, prezentujące mechanizm działania powyższych korekt.