Ulepszenie a remont. Czym różnią się te rodzaje modernizacji środka trwałego i jak je rozliczyć

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorcy często decydują się na wynajem środka trwałego. Użytkujący ponosi wówczas comiesięczny czynsz za prawo do jego użytkowania. Jak rozliczyć remont wynajmowanego środka trwałego?

Remont wynajmowanego środka trwałego

Wynajmowanie środka trwałego

Przedsiębiorca na podstawie umowy najmu, może wykorzystywać dany składnik majątku w swojej działalności gospodarczej. W zależności od postanowień umowy, może być zobowiązany do poniesienia kosztów eksploatacji lub naprawy wykorzystywanego składnika. W przypadku wynajmowanych środków trwałych, duże znaczenie będzie miała umowa wynajmu. Z umowy może wynikać na przykład prawo do amortyzacji środka trwałego. Dodatkowo w zależności od wartości poniesionego wydatku, koszt może zostać uznany za remont lub ulepszenie obcego środka trwałego. Prawidłowa kwalifikacja wydatku, pozwoli podatnikowi na właściwe rozliczenie poniesionego kosztu.  Jak należy rozliczyć remont wynajmowanego środka trwałego?

Ulepszenie wynajmowanego środka trwałego

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli środek trwały uległ ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkowa tego środka, powiększa się o sumę wydatków na jego ulepszenie. W tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10.000 zł.  Oznacza to, że środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł. Dodatkowo wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania. Wzrost wartości użytkowej mierzy się w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Jeżeli wydatek zostanie zakwalifikowany jako ulepszenie środka trwałego, wówczas wartość ulepszenia zwiększa wartość początkową środka trwałego. Oznacza to, że w miesiącu kolejnym po miesiącu, w którym dokonano ulepszenia przedsiębiorca będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych od zwiększonej wartości środka trwałego. Do książki przychodów i rozchodów zostanie zaliczony zaktualizowany odpis amortyzacyjny.

Remont wynajmowanego środka trwałego

Odmienną sytuacje mamy w przypadku remontu wynajmowanego środka trwałego. W przypadku modernizacji, wartość poniesionego wydatku jest księgowana bezpośrednio do książki przychodów i rozchodów. Dodatkowo poniesiony wydatek nie wpływu na wartość początkową środka trwałego. W ustawie o podatku dochodowym nie ma definicji remontu ani modernizacji środka trwałego. Należy zatem posłużyć się potocznym znaczeniem tego wyrażenia. W wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych, Urzędy stoją na stanowisku, że do kosztów remontu należy zaliczyć wszystkie zmiany trwałe, które przywracają pierwotny stan techniczny danego środka trwałego. Poziom stanu technicznego jest uzależniony, od czasu oraz stopnia eksploatacji.

Różnica między remontem a ulepszeniem

Podstawową różnicą pomiędzy remontem a ulepszeniem polega na tym, że w przypadku remontu, użytkujący zmierza do przywrócenia stanu początkowego środka trwałego, natomiast ulepszenie ma doprowadzić do rozszerzenia, rozbudowy lub przebudowy danego środka trwałego, powodującego istotną zmianę w cechach użytkowania danego środka trwałego.