Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy refakturowaniu usług?

Rafakturowanie usług to bardzo popularne zjawisko wśród przedsiębiorców. Dzisiaj wyjaśnimy na czym polega tego typu transakcja.

Na czym polega ?

W ustawie o VAT nie znajdziemy pojęcia „refaktura” czy „refakturowanie”. Jednak zasady jej działania zostały określone w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT. Zgodnie, z którym w przypadku gdy podatnik działając we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.
Z refakturowaniem mamy do czynienia gdy dany podmiot nabywa usługę ale nie na swoją rzecz a na rzecz innego podmiotu. Refakturowanie to pewnego rodzaju odsprzedaż usług po takiej samej cenie po jakiej dokonano zakupu. Z pierwotnie zakupionej usługi nie korzysta sam kupujący a ten, na którego zostanie ona refakturowana. Nie powinno się refakturować kosztów tych usług, które podmiot refakturujący wykorzystał do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
Refakturowanie usług

Jaka stawka VAT ?

Zasadniczo w przypadku refakturowania, stosuje się stawkę jaka została zastosowana na pierwotnej fakturze. Od tej zasady są jednak wyjątki.
1.W przypadku gdy vatowiec nabędzie usługę do dalszej odsprzedaży od nievatowca to nie przysługuje mu prawo do zastosowania zwolnienia na refakturze. W takiej sytuacji musi zastosować stawkę VAT właściwą dla danej usługi.
2.Innym przypadkiem jest nabywanie usług przedmiotowo zwolnionych z VAT nabywanych od pewnych podmiotów, którym przysługuje to zwolnienie. Chodzi tu o np. :

  • usługi pocztowe świadczone przez Pocztą Polską,
  • usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców,
  • usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

W takim przypadku stosuje się stawkę VAT jaka obowiązuje przy danym typie usługi, gdy nie jest świadczona przez wskazany w ustawie konkretny podmiot.
3. W przypadku świadczenia usługi kompleksowej,  w skład której wchodzi usługa refakturowana stosuje się stawkę VAT obowiązującą dla danej kompleksowej usługi.

Kiedy obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy z tytułu odsprzedaży usług dokumentowanych refakturami powstaje na zasadach właściwych dla odsprzedawanych usług, a moment powstania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu usług pokrywa się z momentem powstania obowiązku podatkowego dla usług udokumentowanych fakturą pierwotną. Zasadniczo obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania usług powstaje z chwilą wykonania tych usług przez pierwotnego usługodawcę.  Zatem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą faktycznego wykonania usługi (o ile nie obowiązuje szczególny moment powstania obowiązku podatkowego) będącej przedmiotem refakturowania.