Jak złożyć wniosek przekazanie środków z rachunku VAT? Kiedy urząd może odmówić?


12 lipca 2018 3 min. czytania

Przekazanie środków z rachunku VAT jest możliwe, ale wymaga działania przedsiębiorcy oraz zgody naczelnika urzędu skarbowego.  Jakie to działania? Sprawdźmy!

Przekazanie środków z rachunku VAT

Środki znajdujące się na rachunku VAT stanowią własność przedsiębiorcy, ale przedsiębiorca nie może nimi dowolnie dysponować. Ze środków tych może przede wszystkim zapłacić VAT do urzędu skarbowego lub kontrahenta. Jeżeli po opłaceniu podatku VAT do urzędu skarbowego na koncie tym znajdują się środki pieniężne, może starać się o przekazanie tych środków na rachunek rozliczeniowy.

Wniosek o przekazanie środków z rachunku VAT

Jeżeli przedsiębiorca chce przekazać środki z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy powinien wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie zgody na przekazanie środków z rachunku VAT.
Rozpoczynając procedurę, podatnik składa do naczelnika urzędu skarbowego wniosek w którym powinien wskazać:

 • na jakie konto powinny zostać przekazane środki z rachunku VAT,
 • wysokość środków, jaka powinna zostać przekazana.

Ustawodawca nie przewidział wzoru urzędowego formularza na którym można złożyć taki wniosek, dlatego też może być to po prostu pismo, w którym zostaną zawarte wymagane elementy.
 

wzór wniosku o przekazanie środków z rachunku VAT

wzór wniosku o przekazanie środków z rachunku VAT

Rozpoznanie wniosku

Naczelnik urzędu skarbowego na rozpatrzenie wniosku przedsiębiorcy ma 60 dni liczone od dnia jego otrzymania. Po rozpatrzeniu wniosku ma dwie możliwości działania:

 • wydaje postanowienie, w którym zgadza się na przekazanie środków z rachunku VAT na wskazany przez podatnika rachunek rozliczeniowy lub
 • wydaje decyzję odmowną.

W postanowieniu dotyczącym wyrażenia zgody na przekazanie środków na rachunek rozliczeniowy naczelnik urzędu skarbowego określa wysokość środków, jaka powinna zostać przekazana.
Informacje o postanowieniu zostają w sposób elektroniczny przesłane do banku (SKOK-u), który prowadzi rachunek VAT. W informacji wskazany jest:

 • numer rachunku VAT,
 • numer rachunku rozliczeniowego na który mają zostać przelane środki oraz
 • wysokość środków.

Po uzyskaniu takiej informacji bank niezwłocznie dokonuje przekazania wskazanej w postanowieniu kwoty z rachunku VAT na wskazany rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy. Jeżeli na rachunku VAT, jest mniej środków, niż kwota wskazana w postanowieniu, na rachunek rozliczeniowy zostanie przekazana kwota znajdująca się na rachunku VAT.

przekazanie środków z rachunku VAT

Odmowa przekazania środków

Naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek odmówić przekazania środków z rachunku VAT jeżeli:

 • podatnik posiada zaległości w podatku VAT – w takim wypadku odmowa powinna dotyczyć wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, istniejącej na dzień wydania decyzji;
 • zachodzi uzasadniona obawa, że:
  • zobowiązanie podatkowe w VAT nie zostanie wykonane, 
  • wystąpi zaległość podatkowa w podatku lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Zgodnie z przepisami ustawy uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane powstaje przede wszystkim w sytuacji, gdy:

 • podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań z tytułu VAT lub
 • dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań z tytułu podatku.

Co ważne, od decyzji odmawiającej przekazania środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy można się odwołać.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu