Promesa zatrudnienia, czyli zaświadczenie o przedłużeniu umowy o pracę. W jakich sytuacjach się ją wydaje?


23 marca 2019 3 min. czytania

Czym jest taki dokument? Kiedy jest stosowany? Co on oznacza i czy musi zostać podpisany?

Promesa zatrudnienia

Promesa zatrudnienia jest to oświadczenie, w którym pracodawca zapewnia pracownika o zamiarze jego dalszego zatrudnienia. Jest ona najczęściej wydawany w związku z tym, że pracownik :

 • stara się o kredyt,
 • podejmie pracę w danej firmie, ale u poprzedniego pracodawcy jest jeszcze na okresie wypowiedzenia,
 • stara się o pobyt za granicą.

Kwestia zawarcia takiej umowy nie została określona w ustawie z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, gdyż w momencie jej podpisania nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy. Promesa jest to raczej rodzaj przyrzeczenia, zapewnienia o tym, że taka umowa zostanie podpisana. Warto podkreśli, że żadna ze stron nie ma obowiązku podpisania takiego dokumenty, jest to uzależnione od woli danych osób.

Należy zatem odnieść się do kodeksu cywilnego, który zawiera wiele uregulowań w zakresie umów. I tak w art. 389. § 1. ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny jest mowa o tym, że umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

Zatem promesa zatrudnienia powinna zawierać informacje, takie jak:

 • dane obu stron umowy,
 • miejsce wykonywania obowiązków,
 • wymiar czasu pracy,
 • wysokość wynagrodzenia za pracę,
 • termin zawarcia umowy przyrzeczonej,
 • oraz ewentualnie wysokość odszkodowania w przypadku złamania warunków umowy.

Termin realizacji umowy przyrzeczonej nie musi zostać wskazany, ale warto to zrobić, aby uniknąć późniejszych niejasności.

Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.

W przypadku zatrudnienia, ta umowa przedwstępna ma znaczenie dla obu stron. Pracownik ma przyrzeczenie zatrudnienia, może np. starać się o kredyt, a dla pracodawcy jest to zapewnienie o chęci dalszego podjęciu pracy przez daną osobę.

Warto sobie teraz zadać pytanie – a co gdy jedna ze stron się wycofa? Wówczas zastosowanie ma art. 390. ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny. Stanowi on o tym, że jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania. Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu