Prawo przedsiębiorców zamiast swobody działalności gospodarczej


29 listopada 2017 6 min. czytania

Od pewnego czasu Minister Finansów i Rozwoju zapowiadał stworzenie „Konstytucji biznesu”, jedną z ustaw wchodzących w skład tego pakietu jest ustawa „Prawo przedsiębiorców”, która miałaby zastąpić ustawę „O swobodzie działalności gospodarczej”. W dzisiejszym wpisie przedstawię najciekawsze założenia tego projektu.
O innych zmianach prawnych w 2018 można przeczytać tutaj

Konstytucja Biznesu

Jednym z projektów ustaw wchodzących w skład pakietu określanego mianem „Konstytucji Biznesu” jest projekt ustawy Prawo przedsiębiorców. Celem jej wprowadzenia jest ochrona i wspieranie działalności gospodarczej oraz zagwarantowanie praw przedsiębiorców i zapewnienie możliwości ich rozwoju w warunkach wolnej konkurencji.
Ustawa ta swoimi regulacjami dotyczyć będzie podejmowania, wykonywania oraz zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Prawo przedsiębiorców

Działalność na małą skalę

Zgodnie z zapowiedziami w ustawie tej znalazły się regulacje zgodnie z którymi działalności gospodarczej nie będzie stanowić działalność wykonywana przez osobę fizyczną, jeżeli spełnione będą następujące warunki:

 1.  przychód z działalności w żadnym miesiącu nie będzie przekraczał kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (jak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. – w 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 2.100 zł) oraz
 2. w okresie ostatnich 60 miesięcy osoba taka nie wykonywała działalności gospodarczej.

Praktycznie będzie to wyglądać w ten sposób, że osoba, która nie prowadziła w ciągu ostatnich 60 miesięcy działalności gospodarczej nie będzie uznawana za osobę prowadzącą działalność gospodarczą, w przypadku jeżeli w każdym z miesięcy w ciągu roku podatkowego przychód z prowadzonej przez nią działalności nie przekroczył kwoty 1.o50 zł.
Osoba taka, jak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o PIT (do art. 20 dodane zostaną ust. 1ba-1bc), będzie miała obowiązek wykazywać taki przychód jako przychód z innych źródeł.
W przypadku, jeżeli przekroczony zostanie limit przychodu w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym miesiącu,  działalność uznawana będzie za działalność gospodarczą począwszy od dnia przekroczenia przychodu. W takim wypadku osoba taka będzie mieć obowiązek złożenia wniosku o wpis do CEiDG w terminie 7 dni od dnia przekroczenia limitu.
Od dnia złożenia wniosku o wpis lub od chwili upływu terminu na złożenie wniosku (jeżeli pomimo obowiązku wniosek złożony nie został) osoba taka uzyskuje przychody z działalności gospodarczej.
Natomiast przychody uzyskane od dnia przekroczenia limitu do dnia złożenia wniosku (lub upływu terminu na złożenie wniosku, jeżeli wniosek złożony nie został) stanowić będą przychody z innych źródeł.

Początek działalności bez ZUS

Zgodnie z propozycją zawartą w art. 18 analizowanego projektu przedsiębiorca, który:

 1. po raz pierwszy podejmuje prowadzenie działalności gospodarczej lub podejmuje je ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od ostatniego zawieszenia lub zakończenia oraz
 2. nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w obecnym lub poprzednim roku podatkowym wykonywał czynności wchodzę w zakres prowadzonej działalności w ramach umowy o pracę

nie będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca będzie miał prawo zrezygnować z tego uprawnienia poprzez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.
W takim wypadku będzie mógł opłacać składki ZUS:

 1. na zasadach ogólnych lub
 2. na zasadach preferencyjnych (wówczas okres preferencyjnych 24 miesięcy liczony będzie od dnia objęcia ubezpieczeniami społecznymi, a nie od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej).

Co ważne objęcie ubezpieczeniami nastąpi od dnia wskazanego we wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia zgłoszenia wniosku o objęcie ubezpieczeniami.
Na uwagę zasługuje również fakt, że osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, które przez pierwsze 6 miesięcy nie będą miały obowiązku opłacania składek ZUS, po upływie tego okresu będą mogły opłacać składki ZUS na preferencyjnych zasadach.
prawo przedsiębiorców

Szybkość załatwiania spraw

Organy państwowe zobowiązane zostaną do szybkiego oraz wnikliwego działania w sprawach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, przy prowadzeniu tych spraw powinny się posługiwać możliwie najprostszymi środkami do ich załatwienia.
W sytuacji, gdy przepisy prawa wyraźnie nie nakładają takiego obowiązku organy podatkowe nie będą mogły uzależniać wydania rozstrzygnięcia w konkretnej sprawie od przedstawienia dokumentów formie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia.
Co istotne, organ nie będzie mógł odmówić przyjęcia niekompletnych pism oraz wniosków. W trakcie prowadzenia spraw organ nie będzie miał prawa żądać przedstawienia:

 1. dokumentów oraz danych, których obowiązek przedstawienia nie wynika z przepisów
 2. danych, które są w posiadaniu organu, lub takich do których organ ma dostęp.

Indywidualne interpretacje

Przedsiębiorca, podobnie jak obecnie na gruncie przepisów podatkowych, będzie mógł złożyć do właściwego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, która obejmować będzie wyjaśnienie co do zakresu oraz sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać interpretację dotyczącą zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. We wniosku o wydanie interpretacji będzie miał obowiązek dokładnie przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko dotyczące danej sprawy. Wniosek taki będzie podlegał opłacie w wysokości 40 zł.
Na wydanie interpretacji organ będzie miał 30 dni od dnia wpływu kompletnego i opłaconego wniosku do jednostki. Jeżeli w tym czasie interpretacja nie zostanie wydana przyjmuje się, że została wydana w dniu następującym pod dniu upływu terminu do jej złożenia i jest zgodna z wnioskiem przedsiębiorcy.
Interpretacja nie będzie wiążąca dla przedsiębiorcy, ale będzie wiążąca dla organów państwowych.
Projekt wpłynął do Sejmu w dniu 21 listopada, a jego planowana data wejścia w życie to 1 marca 2018 r. Postęp prac nad projektem można śledzić tutaj.
Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu