Co należy się pracownikowi w podróży służbowej po Polsce? Jakie kary grożą przedsiębiorcy, który nie dopełni obowiązków związanych z delegacją?


8 maja 2018 3 min. czytania

Pracownik w delegacji to nie tylko zmiana miejsca pracy danego pracownika. Pomimo faktu, że delegacja staje się coraz powszechniejsza, w dalszym ciągu wielu pracodawców nie wie jakie obowiązki wiążą się z delegacją pracownika.
Oddelegowanie pracownika nakłada obowiązki na pracodawcę, niedopełnienie wszystkich formalności może wiązać się z karą nawet do 30 tys zł.

Pracownik w delegacji krajowej

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług jeżeli pracownik w delegacji pozostaje na terytorium polski, pracodawca powinien zapewnić mu:

Art. 4. 1. Pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP zapewnia takiemu pracownikowi warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Warunki dotyczą:

 • norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego;
 • wymiaru urlopu wypoczynkowego;
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów;
 • wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • ochrony pracownic w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego;
 • zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko;
 • zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, o których mowa w art. 112 i art. 113 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 • wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Pracownik w delegacji a obowiązki pracodawcy

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP wyznacza osobę upoważnioną do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień, przebywającą w okresie delegowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Art. 24. 1 ww ustawy.
Delegując pracownika na terytorium Polski, pracodawca ma obowiązek najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi złożenia do Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenia zawierającego dane niezbędne w celu przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy.
W czasie delegacji na terytorium Polski pracodawca ma obowiązek przechowywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postaci papierowej lub elektronicznej zgodnie z Art. 25:

 • kopii umowy o pracę pracownika delegowanego na terytorium RP lub innego równoważnego dokumentu poświadczającego warunki zatrudnienia w ramach nawiązanego stosunku pracy;
 • dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracownika delegowanego na terytorium RP w zakresie rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz liczby godzin przepracowanych w danym dniu lub jej kopii;
 • dokumentów określających wysokość wynagrodzenia pracownika delegowanego na terytorium RP wraz z wysokością dokonanych odliczeń zgodnie z właściwym prawem oraz dowodów wypłaty pracownikowi wynagrodzenia lub ich kopii.

Za złamanie wskazanych wyżej obowiązków pracodawcy grozi grzywna od 1000 do 30 000 zł.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu