Ile z wynagrodzenia może zabrać komornik, jeżeli pracownik jest na umowie cywilno-prawnej?


6 lutego 2018 2 min. czytania

W jakiej wysokości możliwe są potrącenia komornicze z umów cywilno-prawnych? Na jakim poziomie są one w 2018 roku?

Wcześniej pisałam już o limitach potrąceń w odniesieniu do umowy o pracę, natomiast teraz zajmę się mniej formalnymi umowami, czyli umową zlecenie i umową o dzieło.

Umowa o pracę chroniona jest kodeksem pracy, natomiast do umów zlecenie i dzieło zastosowanie ma kodeks cywilny. Myślę, że kluczowe jest zaznaczenie tych informacji na początku.

Potrącenia komornicze z umów cywilno-prawnych

Potrącenia komornicze z umowy cywilno-prawnej

Umowa zlecenie

Co do zasady całe wynagrodzenie z umowy zlecenie może zostać zajęte przez komornika na podstawie tytułu wykonawczego. Nie mamy tutaj uregulować i ochrony, jaką gwarantuje kodeks pracy.

Nie oznacza to jednak, że zawsze będzie można zająć wynagrodzenie ze zlecenia w pełnej wysokości. Dodatkowe uregulowania w tym zakresie, zawarte zostały w art. 505 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny. Stanowią one o tym, że nie mogą być umorzone przez potrącenie:

  • wierzytelności nieulegające zajęciu,
  • wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania,
  • wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych,
  • wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne.

Co więcej należy też mieć na uwadze art. 883 § 2 ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego który mówi, że gdy mamy do czynienia ze świadczeniem powtarzającym się, którego celem jest zapewnienie utrzymania, to potrącenia komorniczego dokonujemy, w takiej wysokości jak na etacie.

O tym ograniczeniu decyduje organ egzekucyjny, czyli komornik powinien poinformować zleceniodawca, jeśli ma taką wiedzę. Niezależnie od tego, także sam zleceniobiorca może powiadomić o tym komornika, wnosząc o ograniczenie zakresu egzekucji.

Zatem gdy jedynym, ciągłym źródłem przychodu zleceniobiorcy jest dana umowa zlecenie i będzie z niej trzeba dokonać potrącenia komorniczego, to można dokonać na takich zasadach, jak z umowy o pracę.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło, co do zasady ma charakter jednorazowy, a wynagrodzenie wypłacane jest zazwyczaj po jego wykonaniu, zatem nie można do niej stosować powyższych przepisów. Wynagrodzenie z umowy o dzieło może zatem podlegać egzekucji w pełnej wysokości.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu