Postojowe od starosty COVID-19

Wsparcie z ZUS to nie jedyna pomoc oferowana w ramach rozwiązań Tarczy Antykryzowej. Warto zwrócić uwagę na pomoc z powiatowych urzędów pracy m.in. świadczenie postojowe od starosty. Tym bardziej, że termin naboru jest ograniczony.

Dla kogo postojowe?

Świadczenie postojowe to inaczej dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników.

W przeciwieństwie do postojowego z ZUS pomoc z powiatowego urzędu pracy dedykowana jest tylko przedsiębiorcom bez pracowników.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 w następstwie wystąpienia COVID-19.

Jaki liczyć spadek obrotów?

Spadek obrotów rozumiany jest jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczony jako stosunek obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających po 01 stycznia 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku.

Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujące dni kalendarzowe gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Przedsiębiorca, który nie prowadził działalności w analogicznym okresie 2019 nie skorzysta z tej formy dofinansowania.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania kosztów działalności zależy od przedziałów spadku obrotów przedsiębiorcy w porównywanych okresach.

Gdy spadek obrotów wyniósł co najmniej:

 • 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia tj. 1300 zł
 • 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie tj. 1820 zł
 • może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie tj. 2340 zł

Dofinansowanie przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19 przedłużyć ten okres.

Gdy przedsiębiorca w składanym wniosku wniesie o dofinansowanie za okres 3 miesięcy, wówczas wypłacane co miesiąc dofinansowanie będzie obliczane na podstawie wysokości spadku obrotów przedstawionych we wniosku.

Zatem jeśli przedsiębiorca zakłada wyższy spadek obrotów w kolejnych okresach powinien złożyć co miesiąc nowy wniosek na kolejny miesiąc, w którym przedstawi za każdym razem właściwą wysokość spadku obrotów.

Jak i kiedy składać wniosek?

Wniosek o postojowe należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Wraz z wnioskiem należy złożyć:

 • umowę o wypłatę dofinansowania;
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Dokumenty można złożyć w następujących formach:

 • elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Wymagane są kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (zalecana forma);
 • papierowej – np. składając do dedykowanej wrzutni znajdującej się przy urzędzie.

Warunki otrzymania pomocy

Podstawowym warunkiem jest prowadzenie działalności przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie.

Zatem przedsiębiorca, który zlikwidował lub zawiesił działalność w okresie pobierania świadczenia postojowego będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Zwrot środków następuje bez odsetek, co także stanowi pomoc publiczną.

Dodatkowo przedsiębiorca oświadcza m.in., że:

 • nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
 • nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek ZUS do końca trzeciego kwartału 2019;
 • przeznaczy dofinansowanie na koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowo przedsiębiorca oświadcza, że nie otrzymał dofinansowania na ten sam cel z innych środków publicznych.

Oświadczenia zawarte we wniosku przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu