Podstawowe zasady prawa pracy


26 maja 2017 2 min. czytania

Pomimo faktu, że wielu przedsiębiorców jest także pracodawcami, dochodzi do sytuacji w których podstawowe zasady prawa pracy, są nieprzestrzegane lub pomijane w umowie o pracę. Kodeks pracy nakłada prawa i obowiązki na każdą z stron, dlatego warto znać podstawowe zasady prawa pracy.

Podstawowe zasady prawa pracy

Podstawowe zasady prawa pracy

Kodeks pracy ma za zadanie regulować kwestię tyczące się zatrudnienia pracownika, jak wcześniej wspomniałem nakłada prawa i obowiązki stron umów. Podstawowym zasadą prawa pracy jest swobodne prawo wyboru pracy. Poza wyjątkami nikomu nie można zabronić wykonywania zawodu. Kolejną zasadą jest ustalenie warunków pracy. Pomijając kwestię minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej określonej „odgórnie”, kodeks pracy w Art. 11 precyzuje, że:

Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika.

Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie określa dolną granicę możliwości osiąganych zarobków, natomiast stosunek pracy zostanie zawarty na podstawie nieprzymuszonej woli, żadnej z stron. Pracodawca ma obowiązek szanować godność każdego pracownika oraz jego dobra osobiste i nie może dopuścić do żadnej formy dyskryminacji.

Art. 113. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.

Podstawowe zasady prawa pracy wymieniają dodatkowo w art. 13 – 17 kodeksu pracy, prawo do:

  • godziwego wynagrodzenia
  • wypoczynku
  • bezpieczeństwa i higieny pracy
  • zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeby pracowników
  • oraz do podnoszenia kwalifikacji pracowników,

które są szczegółowo regulowane w kolejnych rozdziałach kodeksu pracy. Każdy pracodawca oraz pracownik powinien mieć podstawową wiedzę na temat swoich praw, które w żadnym razie nie powinny być łamane lub ograniczane. Złamanie jednej zasady prawa pracy może rodzić dla przedsiębiorcy kary wielkości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu